ΚΕΦΑΛΑΙΟ III (24 – 29)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 • εξασφαλίζοντας πλήρη κοινωνική προστασία και πρόσβαση σε προσιτές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες. Βασιζόμενη περαιτέρω στη σύσταση του Συμβουλίου για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία σε ένα επόμενο νομοθετικό σώμα της ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η κάλυψη του μη τυπικού εργατικού δυναμικού από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Λήψη μέτρων για την ενίσχυση της παρακολούθησης της Σύστασης του 2019, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
 • Ενίσχυση ισχυρών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, καθολική, αποτελεσματική και επαρκής, ικανή να παρέχει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικούς κινδύνους όπως η ηλικία, η ασθένεια, η ανεργία κ.λπ. ως βασικό συστατικό της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και του ευρωπαϊκού κράτους κοινωνικής πρόνοιας.
 • Υιοθετώντας τις συστάσεις της Έκθεσης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για το Μέλλον της Κοινωνικής Προστασίας και τα κράτη πρόνοιας στην ΕΕ σύμφωνα με τη δέσμευση που αναλήφθηκε με το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της EPSR: τόνωση της συζήτησης για αναθεώρηση πολιτικής σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης μεταξύ κράτη μέλη, προσδιορίζοντας τους τομείς για πιθανές συγκεκριμένες δράσεις σε εθνικό επίπεδο· ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ για ανοδική σύγκλιση σε στοχευμένους τομείς προτείνει η έκθεση.
 • Ανάπτυξη εξαιρετικά αποτελεσματικών, αξιόπιστων και ελεγχόμενων συστημάτων κοινωνικής προστασίας, που θα πρέπει να εγγυώνται τα δικαιώματα των εργαζομένων σύμφωνα με την EPSR σε ένα δεδομένο κράτος μέλος καθώς και σε μια διασυνοριακή διάσταση· ενίσχυση της ψηφιοποίησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια, η βεβαιότητα, η παρακολούθηση και η νομιμότητα των λειτουργιών κοινωνικής ασφάλισης τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.
 • Αξιοποιώντας περαιτέρω τη σύσταση του Συμβουλίου του 2019 για Πρόσβαση στην Κοινωνική Προστασία σε ένα επόμενο νομοθετικό σώμα της ΕΕ: ​​καλώντας τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλίσουν τόσο επίσημη όσο και αποτελεσματική κάλυψη των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων μέσω επαρκών και διαφανών συστημάτων κοινωνικής προστασίας· βελτίωση της πρόσβασης, της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας της κοινωνικής προστασίας του μη τυποποιημένου εργατικού δυναμικού με την κάλυψη των κενών των συστημάτων· αντιμετώπιση των υφιστάμενων αδυναμιών στην επίσημη κάλυψη των αυτοαπασχολούμενων με την προώθηση της εξέλιξης της εθελοντικής προσέγγισης προς μια υποχρεωτική, η οποία θα αντιμετώπιζε ευρύτερες συνέπειες της έλλειψης πρόσβασής τους σε συστήματα για τη λειτουργία των αγορών εργασίας, την ικανότητα σταθεροποίησης των συστημάτων πρόνοιας και τη χρηματοδότησή τους.
 • Με βάση τη σύσταση για το ελάχιστο εισόδημα: αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του και του κοινωνικού του αντικτύπου στα κράτη μέλη. εισαγωγή οδηγίας για τον καθορισμό κοινών προτύπων της ΕΕ για τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος και την αύξηση της επάρκειας, της αποτελεσματικότητας, του ποσοστού απορρόφησης και της κάλυψής τους, με συγκεκριμένα, για να αντιμετωπίσω στρατηγική κατά της φτώχειας, ενόψει της επίτευξης του Πρωταρχικός στόχος του Πόρτο on Μείωση της φτώχειας.
 • Ενίσχυση της αποτελεσματικής και ανοδικής σύγκλισης στην εφαρμογή της σύστασης για προσιτή μακροχρόνια φροντίδα υψηλής ποιότητας.
 • Ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση της παρακολούθησης των συστάσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης· περαιτέρω ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών που επαληθεύουν την αποτελεσματική εφαρμογή της σύστασης, τόσο στο πλαίσιο του πλαισίου παρακολούθησης, όσο και με την υποβολή νέων πρωτοβουλιών·
 • Ενίσχυση του ρόλου των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην παρακολούθηση των συστάσεων και των εξελίξεων πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής προστασίας: πρόβλεψη τριετούς εμβληματικής έκθεσης, βασισμένης στη συμβολή των ιδρυμάτων κοινωνικής προστασίας των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων, που συντάχθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να γίνουν ορατές οι τάσεις στα συστήματα κοινωνικής προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προόδου στην εφαρμογή των συστάσεων της Έκθεσης της HLG για το Μέλλον της Πρόνοιας·
 • Εγγύηση καθολικής πρόσβασης με βάση τα δικαιώματα σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής μέριμνας και των μεταφορών. Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος σε επαρκή, αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση. Εγγύηση ποιοτικών υπηρεσιών και δικαίωμα στους εργαζόμενους να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες.
 • Προώθηση μιας προσέγγισης βασισμένης στα δικαιώματα και των δημόσιων επενδύσεων σε καθολικά συστήματα κοινωνικής προστασίας που βασίζονται στην αλληλεγγύη και ανταποκρίνονται στο φύλο σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επιδίωξη ανοδικών στόχων σύγκλισης και κατανομή της χρηματοδότησης στη φροντίδα παιδιών, υγείας, ηλικιωμένων, μακροχρόνιας φροντίδας, αναπηρίας και εξάρτησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθολική κάλυψη και η φροντίδα υψηλής ποιότητας.
 • Με βάση τη θετική εμπειρία του ΣΊΓΟΥΡΟΣ, εισάγοντας ένα πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός μέσου της ΕΕ που θα επικεντρώνεται στα συστήματα διατήρησης θέσεων εργασίας, με κοινή προσέγγιση για ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίαςκαι τον σχεδιασμό μόνιμων σταθεροποιητών/αντασφαλίσεων της ΕΕ για τις κρατικές δαπάνες για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία. Το εύρος του SURE θα πρέπει να επεκταθεί σε να βοηθήσουν τους εργαζόμενους και τις εταιρείες να υιοθετήσουν δίκαια μεταβατικά μέτρα, και η κάλυψη αυτού του μέτρου διευρύνθηκε σε όλες τις κατηγορίες μη τυπικών, αυτοαπασχολούμενων, επισφαλών εργαζομένων.
 • Ένταση του στόχου μείωσης του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων στη Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων μετά το 2025.
 • Με βάση τη σύσταση για το ελάχιστο εισόδημα, εισάγοντας α οδηγία για τον καθορισμό κοινών προτύπων της ΕΕ για συστήματα ελάχιστου εισοδήματος, για την αντιμετώπιση της στρατηγικής κατά της φτώχειας, ενόψει της επίτευξης του Πρωταρχικού Στόχου του Πόρτο για τη μείωση της φτώχειας.