ΚΕΦΑΛΑΙΟ II (24 – 29)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 • Η αντιμετώπιση της επισφαλούς εργασίας πρέπει να αναγνωριστεί ως προτεραιότητα. Τερματισμός της επισφαλούς εργασίας με τη διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων για μόνιμες συμβάσεις και εργασία πλήρους απασχόλησης. Απαγόρευση συμβάσεων κατ' απαίτηση και μηδενικών ωρών και άλλων ρυθμίσεων και μορφών επισφαλούς εργασίας, καθιστώντας τις μόνιμες συμβάσεις πρότυπο, με προσοχή στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νέες μορφές εργασίας και στην ψηφιακή οικονομία/πλατφόρμες. Διαπραγματευτική φιλόδοξη οδηγία για ποιοτικές περιόδους πρακτικής άσκησης για τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ των νέων. Εξασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού. Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η ποιότητα της εργασίας και οι δίκαιες συνθήκες εργασίας είναι με προώθηση και ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ιδίως σε τομεακό και διατομεακό επίπεδο. Η αύξηση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε όλα τα κράτη μέλη και θα πρέπει να οδηγήσει σε αποφασιστική δράση, συμπεριλαμβανομένης της φιλόδοξης μεταφοράς της οδηγίας για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς, με στόχο την κάλυψη 80%, και της οδηγίας για τη διαφάνεια των αμοιβών λόγω φύλου.

 • Προάσπιση και ενίσχυση των συνδικαλιστικών και εργατικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του καθολικού δικαιώματος οργάνωσης, της πρόσβασης των συνδικάτων στους χώρους εργασίας, του δικαιώματος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και του δικαιώματος στην απεργία. Οι επιθέσεις στα συνδικάτα πρέπει να αποτραπούν: Η καταστροφή συνδικάτων πρέπει να τιμωρηθεί ως έγκλημα! Αυτό είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση και την ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ευρώπη.
 • Ανάληψη αποτελεσματικής δράσης της ΕΕ για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, με αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κοινωνικής διάστασης της κρίσης του κόστους ζωής. Είναι βασικό να προωθηθούν οι μισθολογικές αυξήσεις και να υποστηριχθεί η προς τα πάνω σύγκλιση των εισοδημάτων και των συνθηκών εργασίας.
  Εισαγωγή α Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προώθηση της σύγκλισης προς τα πάνω στους μισθούς και να διασφαλίσουν ότι οι πολυεθνικές εταιρείες αναγνωρίζουν τα συνδικάτα και διαπραγματεύονται συλλογικές συμβάσεις μαζί τους σε εθνικό επίπεδο σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται και να καθορίσουν μια πορεία προς ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας όσον αφορά τους μισθούς που καταβάλλονται στους εργαζόμενους σε διάφορες χώρες.
 • Επίτευξη στόχων για το κλίμα μέσω α απλώς μετάβαση. Εισαγωγή οδηγίας για δίκαιη μετάβαση στον κόσμο της εργασίας μέσω της πρόβλεψης και της διαχείρισης της αλλαγής, με βάση τις αρχές της συνδικαλιστικής συμμετοχής και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 • Αύξηση του ελέγχου των εργαζομένων στην ευελιξία του χρόνου εργασίας και μείωση του χρόνου εργασίας, διατηρώντας παράλληλα πλήρεις αποδοχές και ανταποδοτικές προσλήψεις, συμπεριλαμβανομένων εργασιακών ρυθμίσεων που διασφαλίζουν μια προσέγγιση μετασχηματισμού του φύλου και για όσους εργάζονται ακούσια μερική απασχόληση για να αυξήσουν τις συμβατικές τους ώρες.
 • Εισαγωγή ενός μηχανισμού προειδοποίησης που παρέχει στους κοινωνικούς εταίρους την ευκαιρία να αναφέρουν όταν τα κράτη μέλη δεν έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο. Ένας τέτοιος μηχανισμός προειδοποίησης θα πρέπει: (i) να αναπτυχθεί σε συμφωνία με τους διακλαδικούς κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, (ii) να προβλέπει ότι οι διακλαδικοί κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο ΕΕ μπορούν μεμονωμένα ή από κοινού να υποβάλλουν έκθεση προειδοποίησης για δικό τους λογαριασμό ή για εξ ονόματος εθνικού κοινωνικού εταίρου, (iv) καθορίζει τη δομή για τη σύνταξη της έκθεσης επαγρύπνησης για καταστάσεις αποτυχίας επαρκούς συμμετοχής κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με σαφώς καθορισμένες δομές κοινωνικής πολιτικής, (v) καθορίζει τις ενέργειες που η Επιτροπή μπορεί να αναμένεται να λάβει συνέχεια, (vi) να ορίσει το είδος της έκθεσης που θα υποβάλει η Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν και τις αλλαγές που εξασφάλισε, (vi) να επιτρέψει τακτικές συναντήσεις μεταξύ των διακλαδικών κοινωνικών εταίρων της ΕΕ για να συζητήσουμε την πρόοδο.
 • Θέσπιση απαίτησης για εκτίμηση επιπτώσεων του κοινωνικού διαλόγου – ως βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση του σεβασμού και της προώθησης του κοινωνικού διαλόγου. Οι νομοθέτες της ΕΕ θα πρέπει να υποχρεωθούν να δηλώσουν πώς προωθήθηκε ο κοινωνικός διάλογος με τις προτάσεις τους – ανεξάρτητα από τον τομέα (παρόμοιο με το τεστ για τις ΜΜΕ). Το Συμβούλιο Ρυθμιστικού Ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή του και να υποβάλει έκθεση ως μέρος των αξιολογήσεων αντικτύπου, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η πρωτοβουλία θα διασφαλίσει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και την ενεργό προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και την τήρηση των προνομίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων αξιολόγηση των υφιστάμενων κανονισμών και οδηγιών για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν περιορισμών ή πρακτικών που υπονομεύουν τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα.
 • Η ETUC τονίζει ότι Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος απαιτεί την πλήρη και άμεση εσωτερική υποστήριξη της Επιτροπής, τόσο σε πολιτικό, οικονομικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, τόσο για τον διαβιομηχανικό όσο και για τομεακό κοινωνικό διάλογο. Η έκκληση της Επιτροπής για περισσότερες συμφωνίες κοινωνικών εταίρων απαιτεί σαφή πολιτική δέσμευση, επαρκείς πόρους και υποστήριξη από την Επιτροπή για τομεακό και διακλαδικό κοινωνικό διάλογο.
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας, με την κατοχύρωση της αρχής «ανθρώπινος έλεγχος» στη νομοθεσία της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πλήρη σεβασμό των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, καθώς και την πλήρη συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε κάθε βήμα (σχεδιασμός, υλοποίηση, επαναξιολόγηση κ.λπ.) του κύκλου ζωής ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και ώστε να ενισχυθεί η ενημέρωση, η διαβούλευση και η συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εκπροσώπων των εργαζομένων στην υλοποίηση των εφαρμογών αυτών στους χώρους εργασίας.
 • Δέσμευση για την επίτευξη μηδενικών θανάτων στο χώρο εργασίας και λόγω εργασίας. Βελτίωση και επέκταση της νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πρόληψη ψυχοκοινωνικών κινδύνων και διαδικτυακής παρενόχλησης και ντροπής στην εργασία μέσω μιας Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να προσαρμοστεί το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία για την προστασία των εργαζομένων από τους αναδυόμενους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, καθώς και οι αντίστοιχες στρατηγικές προσαρμογής και μετριασμού. Εισαγωγή νομοθεσίας της ΕΕ που καθορίζει όρια θερμοκρασίας για εργασία, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για διασφάλιση της πλήρους επιβολής των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενίσχυση των υπηρεσιών επιθεώρησης του εργατικού και κοινωνικού δικαίου και των μηχανισμών παραπόνων.
 • Εισαγωγή ενός γενικού νομικού πλαισίου της ΕΕ για τις υπεργολαβίες για τον περιορισμό του μήκους της αλυσίδας υπεργολαβίας και τη διασφάλιση εις ολόκληρον ευθύνης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους εργαζομένους να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να επιδιώκουν επανόρθωση και να ζητούν την ευθύνη των επιχειρήσεων. Αντιμετώπιση τεχνητών διασυνοριακών ρυθμίσεων, όπως καταχρηστικές εταιρείες υπεργολαβίας και γραμματοκιβωτίων.
 • Βελτίωση της επιβολής των κανόνων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από μια πιο αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA). Σε τριμερές πνεύμα, ο ELA θα πρέπει να ενισχύσει τη στρατηγική του συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας ότι οι κοινωνικοί ευρωπαίοι, τομεακοί και εθνικοί κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στην επεξεργασία και εκτέλεση των καθηκόντων και των δραστηριοτήτων της Αρχής με δομημένο, συστηματικό και έγκαιρο τρόπο.
 • Δημιουργία εθνικών γραφείων υποστήριξης για εταιρείες και μετακινούμενους εργαζόμενους με ερωτήσεις σχετικά με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Θα πρέπει να παρέχεται μόνιμη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να να ενδυναμώσει τις συμβουλευτικές δομές των συνδικάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την υποστήριξη των μετακινούμενων και μεταναστών εργαζομένων επί τόπου, επιτρέποντας ουσιαστικά στα συνδικάτα να εκτελούν καθήκοντα που τους ανατίθενται βάσει των κανόνων της ΕΕ, βοηθώντας τους εργαζόμενους να ασκούν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους βάσει των κανόνων της ΕΕ για την κινητικότητα και την εργασιακή μετανάστευση.
 • Όσον αφορά τα μέσα εγγύησης εργασίας, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υποστηρίζει τοπικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία άμεσων θέσεων εργασίας θα παρείχε ευκαιρίες απασχόλησης στους μακροχρόνια ανέργους μέσω ενός κρατικού προγράμματος για άτομα που αναζητούν εργασία που δεν μπορούν να βρουν ευκαιρίες στην ανοιχτή αγορά εργασίας. ο Εγγύηση εργασίας θα πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές: i) προσφορά ευκαιριών εργασίας που ευθυγραμμίζονται με τις ατομικές ικανότητες και τις φιλοδοξίες σταδιοδρομίας. ii) εθελοντική πρόσληψη ανέργων, χωρίς όρους σε περίπτωση άρνησης προσφορών εργασίας (όπως η αποτροπή πρόσβασης σε επιδόματα ανεργίας) και χωρίς επιπτώσεις για τους συμμετέχοντες που επιλέγουν να εγκαταλείψουν την εργασία ή το πρόγραμμα. iii) παροχή ποιοτικών προσφορών εργασίας, με συμβάσεις αορίστου χρόνου και μισθούς και δικαιώματα σύμφωνα με τη σχετική συλλογική σύμβαση και τα εθνικά πρότυπα εργασίας, καθώς και ευκαιρίες αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης· iv) και μια εδαφική προσέγγιση: μια στρατηγική εκ των κάτω προς τα πάνω που συνδέεται με τον κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή άλλων παραγόντων της περιοχής για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανεκπλήρωτες ανάγκες της περιοχής.
 • Αναπτύσσοντας ένα ισχυρό Οδηγία EWC να εξασφαλίσει την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την επιβολή των δικαιωμάτων των ΕΣΕ. Εισαγωγή νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων νομικά δεσμευτικών ελάχιστων προτύπων για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε διακρατικές διαδικασίες αναδιάρθρωσης.
 • Αντιμετώπιση της έλλειψης πλήρους και ορθής μεταφοράς του Οδηγία για την ισορροπία της επαγγελματικής ζωής σε πολλά κράτη μέλη, που έχει ήδη τονίσει η Επιτροπή.
 • Η ETUC καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατό μια οδηγία για την τηλεργασία και το δικαίωμα αποσύνδεσης, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τα άτομα σε τηλεργασία και μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για όλους τους εργαζόμενους. Θα πρέπει: i) Να εγγυάται το υπάρχον δικαίωμα αποσύνδεσης. ii) Διασφάλιση ίσης αμοιβής και μεταχείρισης για τους τηλεργαζόμενους. iii) Προστασία της ιδιωτικής ζωής και πρόληψη της επεμβατικής επιτήρησης. iv) Βεβαιωθείτε ότι η απόφαση για τηλεργασία βρίσκεται στα χέρια του εργαζομένου και δεν αφορά την αντικατάσταση χώρων εργασίας. v) Εγγύηση της συνδικαλιστικής συμμετοχής μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων στο σχεδιασμό και την παράδοση της τηλεργασίας.
 • Εξασφάλιση ισχυρών επενδύσεις στη φροντίδα και να δημιουργήσει μια υψηλής ποιότητας δημόσια υποδομή περιεκτικών και μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών φροντίδας που να είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες σε όλους και να παρέχουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας στις υπηρεσίες δημόσιας περίθαλψης. Οι δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα και πρέπει να υποστηρίζουν τη δημογραφική, δημοκρατική και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Η διαθεσιμότητά τους, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στο φύλο, είναι ένα κύριο εργαλείο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την άνιση κατανομή των ευθυνών φροντίδας, παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες και θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας για όλους.
 • Διασφάλιση α δίκαιη, βασισμένη στα δικαιώματα προσέγγιση για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η μετανάστευση πρέπει να είναι δίκαιη και να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα ​​και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους. Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού από χώρες εκτός ΕΕ (τρίτες χώρες) θα μπορούσε να βελτιωθεί, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για τακτικές και αξιοπρεπείς οδούς μετανάστευσης εργατικού δυναμικού σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων και τους τομείς. Η εξασφάλιση τακτικών οδών μετανάστευσης είναι ο μόνος τρόπος για την προστασία των μεταναστών εργαζομένων και την αποτροπή τους από την κατάχρηση και την εκμετάλλευσή τους, συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων ψευδών αποσπάσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.