ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι (24-29)

ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Εξασφάλιση ότι η ΕΕ θα αναλάβει δράση για να εγγυηθεί το δικαίωμα όλων σε υψηλή ποιότητα και δια βίου κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς χωρίς κόστος για τους εργαζόμενους και κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας, ως ατομικό, εκτελεστό δικαίωμα κατάρτισης έναντι του εργοδότη. Είναι επίσης βασικό να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική άδεια μετ' αποδοχών για όλους τους εργαζόμενους και το δικαίωμα πρόσβασης σε πλήρη προσόντα, επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και εργασιακής εμπειρίας, καθώς και δωρεάν και ποιοτική επαγγελματική καθοδήγηση και συμβουλευτική. Είναι απαραίτητο να συμβάλουμε στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, με στόχο την προώθηση της επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων που καθοδηγείται από τον κοινωνικό διάλογο και ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν πιο στρατηγικό ρόλο στις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και στους μηχανισμούς χρηματοδότησης για την κατάρτιση, ιδίως στον εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες για μέλλον, τον καθορισμό πλαισίων προσόντων και ικανοτήτων, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών κατάρτισης και του σχεδιασμού τους στις ανάγκες του εργαζομένου.
  • Ανάληψη ισχυρότερης δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την εξάλειψη της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων. Εγγύηση ταχείας και φιλόδοξης μεταφοράς και εφαρμογής της οδηγίας για τη διαφάνεια των αμοιβών μεταξύ των φύλων σε εθνικό επίπεδο που οδηγεί σε επαναξιολόγηση της εργασίας που επιτελούν κυρίως γυναίκες και σε ισχυρότερη υποστήριξη στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κάλυψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και την προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης.
  • Ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για τερματίσει κάθε μορφή βίας με βάση το φύλο στον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου. Όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο, απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη την ενδοοικογενειακή βία, τη βία στον κυβερνοχώρο, την ψυχολογική βία και την οικονομική βία. Υποστηρίξτε μια ισχυρή οδηγία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας που προβλέπει ισχυρό ρόλο για τα συνδικάτα.
  • Διασφάλιση ταχείας επικύρωσης της Σύμβασης 190 της ΔΟΕ, εξάλειψης της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
  • Ανάπτυξη μιας νέας και φιλόδοξης Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων μετά το 2025, η οποία θα πρέπει να αναγνωρίζει και να υποστηρίζει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν τα συνδικάτα, ο κοινωνικός διάλογος, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι διαπραγματεύσεις για την ισότητα.
  • Προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων για την ενεργή προώθηση της διαφορετικότητας, της ανεκτικότητας και της ένταξης σε όλα τα επίπεδα και την καταπολέμηση όλων των πιθανών λόγων διακρίσεων και βίας που σχετίζεται με την εργασία. Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά του ρατσισμού, της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τους Ρομά για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο για τους κοινωνικούς εταίρους και τα συνδικάτα.
  • Εργασία προς ισχυρότερες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, αποτελεσματικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και παρεμβάσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με κοινωνικούς όρους
    ποιοτικών θέσεων εργασίας για επιδοτήσεις προσλήψεων στο δημόσιο.