ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρχική / Κεφάλαιο III
Emplois sûrs et προσαρμόσιμα

Emplois sûrs et προσαρμόσιμα

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο III / Αρχή 11 La majorité des États membres ont enregistré des résultats médiocres par rapport aux objectifs UE2020 et de Barcelone. Les investissements publics dans ce domaine diminuent au lieu d'augmenter. La pauvreté parmi les...

Προστασία κοινωνικών

Προστασία κοινωνικών

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο ΙΙΙ / Αρχή 12L'analyse d'impact de la proposition de recommandation sur l'accès à la προστασία sociale décrit fort à propos les défis qui se cachent derrière le principe 12. La CES a présenté ces dans ...

Παροχές ανεργίας

Παροχές ανεργίας

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο ΙΙΙ / Αρχή 13 Το σύμφωνο σταθερότητας και κρουαζιέρας (PSC) τείνουν να προσαρμόζονται στην προσαρμογή και την κουβερτούρα των καθεστώτων των προστατεύσεων από την εύνοια της ισορροπίας των προϋπολογισμών της εθνικής προστασίας...

Ελάχιστο εισόδημα

Ελάχιστο εισόδημα

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο III / Αρχή 14L'UE ne peut faire état d'améliorations que dans le combat contre la pauvreté absolue (le dénuement matériel). Toutefois, peu d'forts ont été entrepris pour maintenir les personnes en dehors de la pauvreté ou les...

Φροντίδα μακράς διαρκείας

Φροντίδα μακράς διαρκείας

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο ΙΙΙ / Αρχή 15 Les besoins d'une πληθυσμού vieillissante devraient être mieux compris et des λύσεις trouvées pour assurer l'aide aux personnes âgées, des pensions adéquates, des soins de santé dequalits files de...

Φροντίδα μακράς διαρκείας

Φροντίδα μακράς διαρκείας

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο III / Αρχή 16Partout en Europe, le personel de santé travaille d'arrache-pied pour soigner et rrêter la propagation du virus Covid-19. Dans de nombreux cas, le travail est rendu plus difficile en raison de pénuries de personel,...

Συμπεριφορά των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Συμπεριφορά των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο ΙΙΙ / Αρχή 17Εν Ευρώπη, 80 εκατομμύρια άτομα vivent avec un handicap et beaucoup sont θύματα των διακρίσεων. Pour ces personnes, l'UE devrait être source d'une plus grande liberté et d'opportunités. Avec un taux d'emploi de...

Φροντίδα μακράς διαρκείας

Φροντίδα μακράς διαρκείας

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο III / Αρχή 18Partout en Europe, le personel de santé travaille d'arrache-pied pour soigner et rrêter la propagation du virus Covid-19. Dans de nombreux cas, le travail est rendu plus difficile en raison de pénuries de personel,...

Logement et aide aux sans-abri

Logement et aide aux sans-abri

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο III / Αρχή 19 La libéralisation et la privateization des services publics, y compris le recours excessif et unexplicable à des partenariats public-privé (faisant ainsi passer le profit avant les intérêts des citoyens), privent la sociét...

Είδη υπηρεσιών Accès aux

Είδη υπηρεσιών Accès aux

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο III / Αρχή 20 Η διασφάλιση ότι η ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση είναι δικαίωμα και ότι η ισότητα είναι προσβάσιμη για όλους τους εκπαιδευόμενους και τους εργαζόμενους είναι ζωτικής σημασίας. 52 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη είναι χαμηλών προσόντων και αρκετοί...