ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Égalité des chances et accès au marché du travail

Αρχική / Κεφάλαιο Ι
Egalité entre les femmes et les hommes

Egalité entre les femmes et les hommes

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο Ι / Αρχή 2 Les disparités liées à l'emploi ne diminuent pas vraiment et d'importantes différences entre États membres persistent. Παγκοσμιοποίηση, les diminutions de ces disparités s'accompagnent d'augmentations accrues de l'écart salarial...

Egalité des πιθανότητες

Egalité des πιθανότητες

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο I / Αρχή 3L'accès à des opportunités dépend le plus souvent du groupe particulier auquel un travailleur appartient. L'objectif est d'intégrer une politique visant à supprimer les disriminations (ex-post) à des politiques proactive...

Soutien actif à l'emploi

Soutien actif à l'emploi

Αρχική σελίδα / Κεφάλαιο Ι / Αρχή 4 Le marché du travail européen s'est fortement détérioré au cours du premier semestre 2020 suite à la pandémie de Covid-19 και aux mesures prises pour inndiguer la contagion. Ασυμβίβαστη διέγερση της δραστηριότητας...