Εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση

Εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση

Αρχική / Κεφάλαιο Ι / Εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση

Αρχή 1

Εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση

Διασφάλιση ότι η ποιότητα και η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση είναι δικαίωμα και ισότητα προσιτή σε όλους τους μαθητές και τους εργαζόμενους  είναι ζωτικής σημασίας. 52 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη είναι χαμηλής ειδίκευσης και αρκετές χώρες το ένα τρίτο των εργαζομένων έχει πολύ χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων γραμματισμού και αριθμητικής. Η αναβάθμιση και ο επαναπροσδιορισμός των ενηλίκων στην Ευρώπη είναι επομένως κοινωνική ευθύνη και οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι χρειάζονται αποτελεσματική υποστήριξη στην αγορά εργασίας  για πιο δίκαιες τεχνολογικές και πράσινες μεταβάσεις.

Κοινά έργα που διαχειρίζονται οι κοινωνικοί εταίροι της ΕΕ και α Κοινή δήλωση να αποδείξετε ότι η προσβασιμότητα στην κατάρτιση των εργαζομένων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό στην ενιαία αγορά ανάλογα με το συμβατικό καθεστώς, το φύλο και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των εργαζομένων και ότι τα δικαιώματα κατάρτισης διαφέρουν ανάλογα με τα διαφορετικά μεγέθη εταιρειών, βιομηχανιών και υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών, και τις γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη.  Η υιοθέτηση αυτής της αρχής θα πρέπει επίσης να εξετάζει την άρση των διακρίσεων βάσει του καθεστώτος απασχόλησης και να λαμβάνει υπόψη την επίδρασή της στην καταπολέμηση της ανισότητας και στην προώθηση της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε την εφαρμογή της πρώτης αρχής του Πυλώνα με βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, βελτιώσεις από τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και σαφείς στόχοι στον πίνακα αποτελεσμάτων κοινωνικής δικτύωσης,  και από εταιρείες που αναλαμβάνουν οικονομική ευθύνη για την κατάρτιση των εργαζομένων,  Η σχέση μεταξύ του ΕΚΤ + και της εφαρμογής του EPSR είναι σαφής. Ωστόσο, η οικονομική δέσμευση από μόνη της δεν επαρκεί. Στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ (2021-2027) υπάρχει μια πρόταση που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε διπλή μείωση των δαπανών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +), ως αποτέλεσμα της κατάργησης του υφιστάμενου ελάχιστου μεριδίου 23.1% της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής που πρέπει να δαπανήσουν τα κράτη μέλη σε έργα του ΕΚΤ +. Το ESF + πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπο ώστε όλοι οι εργαζόμενοι, σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, να μπορούν να επωφελούνται από υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς κατάρτιση των εργαζομένων και αμειβόμενη εκπαιδευτική άδεια που οδηγεί σε προσόντα.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να εγγυηθεί την πρόσβαση και το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των διατάξεων για όλους τους μαθητές ηλικίας και τις χώρες στις οποίες δεν παρέχεται τέτοιο δικαίωμα θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες στο πλαίσιο αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους για την εφαρμογή της πρώτης αρχής. Οι δράσεις των κρατών μελών θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας των εργαζομένων να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση σχετικά με επαγγελματικές και βασικές δεξιότητες και βασικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθ 'όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Οι βέλτιστες πρακτικές δείχνουν την προστιθέμενη αξία των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο σχεδιασμό μιας ορθής βάσης προσέγγισης για την κατάρτιση και την περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης και λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές του φύλου.

Μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ για τη δημιουργία «Ατομικών Λογαριασμών Μάθησης» για άτομα σε ηλικία εργασίας μπορεί να είναι ένα από τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων και μπορεί να παρέχουν μια καλή λύση στη φορητότητα των δικαιωμάτων κατάρτισης. Ωστόσο, δεδομένου ότι το θέμα επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε πολλά κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να προχωρήσει στη σύνταξη μιας πρότασης χωρίς να εμπλέξει τους κοινωνικούς εταίρους στη διαδικασία. Κάθε πρωτοβουλία θα πρέπει να συνδυάζει την ατομική πρόσβαση στην εκπαίδευση με συλλογικά δικαιώματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ατομικοί λογαριασμοί κατάρτισης εμπίπτουν στην κοινή ευθύνη των εργοδοτών και των αρχών, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές. Μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να ορίζει ελάχιστα πρότυπα, με πλήρη σεβασμό των εθνικών συστημάτων κατάρτισης και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και πρέπει να σέβεται πλήρως τις υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις και τις εθνικές πρακτικές στον τομέα. Η κοινωνική προστασία μπορεί να παρέμβει για τη δημιουργία χρηματοδότησης για την Αρχή 1, αλλά θα πρέπει να συμβαδίζει με περισσότερη προστασία στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης προστασίας έναντι (συλλογικής) απόλυσης. Διαφορετικά, οι εργοδότες θα έχουν κίνητρα να επιλέξουν απολύσεις αντί να επενδύσουν στο δικό τους εργατικό δυναμικό για να περάσουν από κοινού τη μετάβαση.

Ενέργειες που καθορίζουν ένα ελάχιστο όριο δικαιωμάτων

 1. Πρωτοβουλία της ΕΕ για τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών μάθησης για άτομα σε ηλικία εργασίας
 2. Σύσταση για την καθιέρωση δικαιώματος για εκπαίδευση που οδηγεί σε προσόντα και επικύρωση / αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
 3. Παρακολούθηση της εφαρμογής της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ποιότητα και την αποτελεσματική μαθητεία
 4. Η πρακτική άσκηση υποχρεώνει τους εργοδότες να υπογράψουν σύμβαση πρακτικής άσκησης κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
 5. Προώθηση συλλογικών διαπραγματεύσεων για την καθιέρωση οικονομικών εισφορών των εργοδοτών στο δικαίωμα των εργαζομένων να λαμβάνουν κατάρτιση και αμειβόμενη εκπαιδευτική άδεια.

Δράσεις που αποδεικνύουν ανοδική σύγκλιση στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

 1. Παρακολούθηση και μέτρηση της πρόσβασης των εργαζομένων στην εκπαίδευση για την επίτευξη ενός ελάχιστου αριθμού ημερών ανά εργαζόμενο και επένδυση των εργοδοτών στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους.
 2. Επαρκή κονδύλια της ΕΕ για την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης
 3. Δείκτες παρακολούθησης: οι επενδύσεις των επιχειρήσεων ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τα αθροιστικά των μισθών για επαγγελματική κατάρτιση που διατίθενται στους εργαζομένους
 4. Παροχή κυβερνητικής υποστήριξης στα συνδικάτα για παροχή πληροφοριών στους εργαζομένους σε επίπεδο εταιρείας σχετικά με τις ευκαιρίες κατάρτισης
 5. Παρέχετε αποτελεσματική υποστήριξη σε εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση για πρόσβαση σε εκπαίδευση σχετικά με βασικές ικανότητες, βασικές δεξιότητες και επαγγελματικές δεξιότητες.

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων

Αρχική / Κεφάλαιο Ι / Ισότητα των φύλων

Αρχή 2

Ισότητα των φύλων

Οι ανισότητες στην απασχόληση δεν μειώνονται και εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Οι συνολικές βελτιώσεις των ανισοτήτων στην απασχόληση συνδυάζονται με την αυξανόμενη απόκλιση των διαφορών μεταξύ των μισθών και των συντάξεων. Η παρακολούθηση της Eurostat και της SDG δείχνει τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες καθώς φέρουν το βάρος της φροντίδας εντός του νοικοκυριού. Ενώ οι γυναίκες επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαίδευση, η επαγγελματική τους σταδιοδρομία είναι λιγότερο επιτυχημένη από εκείνη των ανδρών. Οι γυναίκες κυριαρχούν σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως η εκπαίδευση, η φροντίδα, οι υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο, ωστόσο, η εργασία τους εκτιμάται λιγότερο από εκείνη που επιτελούν οι άνδρες, τόσο στον ίδιο τομέα όσο και σε διάφορους τομείς. Οι λαϊκές δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει σημειώσει η ευρωπαϊκή κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας (ήδη αρκετά άνιση σε ολόκληρη την ΕΕ) και να επηρεάσει τη δυνητική ανάπτυξη της ΕΕ.

Ο στόχος της ΕΕ είναι να επίτευξη πλήρους ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, πλήρους ισότητας στην αμοιβή για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας και ίση κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών επαγγελματικών και οικογενειακών ευθυνών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ETUC υποστηρίζει ένα νομοθετική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση των διαφορών στις αμοιβές των φύλων που θα επιλύσουν τις ελλείψεις στο ισχύον κοινοτικό κεκτημένο. Η ETUC απαιτεί νομικά δεσμευτικά μέτρα διαφάνειας των αμοιβών που οδηγούν σε νομοθετική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να γίνει  καλύτερη αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων.

Η ETUC απαιτεί επίσης μια ουσιαστική οδηγία που να εγγυάται την εκπροσώπηση των γυναικών από όλα τα υπόβαθρα τόσο στα εκτελεστικά όσο και στα μη εκτελεστικά διοικητικά συμβούλια εταιρειών, με δεσμευτική ποσόστωση 40%.

Συνιστάται επίσης η έκδοση α Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής. Ένας τέτοιος οδηγός θα πρέπει να ενθαρρύνει τη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ μέσω διεπαγγελματικών συμφωνιών με τρόπο που θα μείωνε το χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης της οδηγίας και της επακόλουθης εφαρμογής της.

Με βάση την Ατζέντα του 2030 - και τους ΣΒΑ για τη φτώχεια, την ισότητα των φύλων και την αξιοπρεπή εργασία - το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να παρακολουθεί και να υποστηρίξει τις επενδύσεις στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, να καλύψει το κενό μεταξύ των φύλων σχετικά με τον αριθμό των ημερών εργασίας που χάθηκαν λόγω της οικογενειακής φροντίδας και να επικεντρωθεί στη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στο εισόδημα από σύνταξη. Οι συστάσεις της Ευρωζώνης και η καθοδήγηση για κάθε χώρα θα πρέπει να δημιουργούν τις βέλτιστες συνθήκες για δημόσιες επενδύσεις σε προσιτές και υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών.

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

 1. Οδηγία για τη διαφάνεια στις αμοιβές φύλου - ίση αμοιβή για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας
 2. Εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής
 3. Νομικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ισότητας και της διαφορετικότητας των φύλων στα διοικητικά συμβούλια (π.χ. έγκριση της οδηγίας για τις γυναίκες για τα εποπτικά συμβούλια).
 4. Χρήση δεδομένων βάσει φύλου και δείκτη ισότητας των φύλων και αξιολόγηση του αντίκτυπου της πολιτικής από την άποψη του φύλου.
 5. Υποστήριξη της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών + κύρωση και εφαρμογή της σύμβασης της ΔΟΕ αρ. 190

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

 1. Στόχος και αποκατάσταση ανισορροπιών στο συνταξιοδοτικό εισόδημα.
 2. Σε σχέση με τα SDGs 5 και 8, δημιουργώντας νέα σημεία αναφοράς για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Προώθηση γυναικών σε υψηλές εκτελεστικές θέσεις σε επιχειρήσεις.
 3. Μέσα στο Εξάμηνο, χρησιμοποιώντας τον δείκτη ισότητας των φύλων. Αξιολόγηση της εφαρμογής των ΕΚΕ από την άποψη του φύλου.
 4. Να περιοριστεί ο διαχωρισμός των φύλων στην αγορά εργασίας με την ανταλλαγή εμπειριών από στρατηγικές επικοινωνίας για να ξεπεραστούν τα στερεότυπα των φύλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Ισες ευκαιρίες

Ισες ευκαιρίες

Αρχική / Κεφάλαιο Ι / Ισες ευκαιρίες

Αρχή 3

Ισες ευκαιρίες

Η πρόσβαση σε ευκαιρίες συχνότερα εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ομάδα στην οποία ανήκει ένας εργαζόμενος. Ο στόχος είναι να ενσωματωθεί μια πολιτική που αποσκοπεί στην άρση των διακρίσεων (εκ των υστέρων) μαζί με προληπτικές πολιτικές που παρέχουν ίσες ευκαιρίες (εκ των προτέρων) Η μείωση της προστασίας στο χώρο εργασίας αυξάνει τις διακρίσεις στην εργασία. Μέτρα που απαλύνουν τις κυρώσεις κατά των αθέμιτων απολύσεων, μειώνουν τη δύναμη των συνδικαλιστικών οργανώσεων (ή των συμβουλίων εργασίας) στον χώρο εργασίας ή διαδίδουν μη τυπικές συμβάσεις εργασίας, αποδυναμώνουν το ισχύον κεκτημένο κατά των διακρίσεων που προβλέπει αυστηρά συστήματα κυρώσεων.

Ο αποκλεισμός στην αγορά εργασίας ή η χαμηλή απόδοση συγκεκριμένων ομάδων θέτει σε κίνδυνο την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα. Διάκριση Επομένως, πρέπει να παρακολουθείται και να αναφέρεται, ειδικά LGBTQI *, για τα οποία υπάρχουν κενά όσον αφορά την προστασία στην εθνική νομοθεσία. Οι ίσες ευκαιρίες πρέπει να προωθηθούν χρησιμοποιώντας δείκτες οικονομικής απόδοσης. Τα διορθωτικά μέτρα πρέπει να προέρχονται από ενισχυμένο νομικό πλαίσιο. Πρέπει να καταργήσουν τις διακριτικές πρακτικές στις πλατφόρμες εργασίας. Τέτοιες πρακτικές μπορεί να αποφευχθούν ως αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής εποπτείας. Τα συνδικάτα έχουν ήδη καταγγείλει τέτοιες τάσεις, κυρίως στο πλαίσιο διάκρισης εναντίον των εργαζομένων σε σχέση με την πρόσβασή τους σε «συναυλίες» αφού έχουν αναλάβει κάθε είδους συλλογική δράση. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δείχνουν το δρόμο μπροστά για καλύτερη προστασία LGBTQI * στο χώρο εργασίας.

Μια οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων μπορεί να είναι καταλληλότερη, παρόλο που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε συναίνεση από το Συμβούλιο. Ίσες ευκαιρίες πρέπει επίσης να παρέχονται στους αιτούντες άσυλο, οι οποίοι σήμερα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών κατά των διακρίσεων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η χρήση υλικών και άυλων πόρων για την ενίσχυση του δημόσιου λόγου κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν, από κοινού ή μονομερώς, να αναπτύξουν εργαλεία για την αναγνώριση, την πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων στις διακρίσεις ενώ εστιάζουν σε ενεργά μέτρα για μειονεκτούσες ομάδες. Μπορούν να δημιουργήσουν στενότερη συνεργασία με τους εθνικούς φορείς ισότητας και να στηρίξουν τις εξελίξεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

 1. Οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων που αναγνωρίζει, αποτρέπει και επιβάλλει κυρώσεις στις διακρίσεις.
 2. Κατάργηση παρεκκλίσεων στην υφιστάμενη οδηγία κατά των διακρίσεων για υπηκόους τρίτων χωρών που ζητούν προστασία.
 3. Επερχόμενη σύσταση του Συμβουλίου για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά.
 4. Επερχόμενη νέα στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία.

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

 1. Συνδικαλιστική εργαλειοθήκη για την αναγνώριση, την πρόληψη και την επιβολή κυρώσεων σε διακρίσεις. να υποστηρίξει φορείς ισότητας και να στηρίξει την έρευνα και τα αποτελέσματα του FRA.
 2. Καινοτόμος στρατηγική επικοινωνίας και εκστρατείες κατά της ξενοφοβίας
 3. Τονίζοντας τους δεσμούς μεταξύ των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, της εργατικής νομοθεσίας και της ισότητας και της μη διάκρισης, ξεκινώντας από τις συλλογικές διαπραγματευτικές πρακτικές.

Ενεργή υποστήριξη στην απασχόληση

Ενεργή υποστήριξη στην απασχόληση

Αρχική / Κεφάλαιο Ι / Ενεργή υποστήριξη στην απασχόληση

Αρχή 4

Ενεργή υποστήριξη στην απασχόληση

Διασφάλιση ότι η ποιότητα και η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση είναι δικαίωμα και ισότητα προσιτή σε όλους τους μαθητές και τους εργαζόμενους  είναι ζωτικής σημασίας. 52 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη είναι χαμηλής ειδίκευσης και αρκετές χώρες το ένα τρίτο των εργαζομένων έχει πολύ χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων γραμματισμού και αριθμητικής. Η αναβάθμιση και ο επαναπροσδιορισμός των ενηλίκων στην Ευρώπη είναι επομένως κοινωνική ευθύνη και οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι χρειάζονται αποτελεσματική υποστήριξη στην αγορά εργασίας  για πιο δίκαιες τεχνολογικές και πράσινες μεταβάσεις.

Κοινά έργα που διαχειρίζονται οι κοινωνικοί εταίροι της ΕΕ και α Κοινή δήλωση να αποδείξετε ότι η προσβασιμότητα στην κατάρτιση των εργαζομένων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό στην ενιαία αγορά ανάλογα με το συμβατικό καθεστώς, το φύλο και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των εργαζομένων και ότι τα δικαιώματα κατάρτισης διαφέρουν ανάλογα με τα διαφορετικά μεγέθη εταιρειών, βιομηχανιών και υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών, και τις γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη.  Η υιοθέτηση αυτής της αρχής θα πρέπει επίσης να εξετάζει την άρση των διακρίσεων βάσει του καθεστώτος απασχόλησης και να λαμβάνει υπόψη την επίδρασή της στην καταπολέμηση της ανισότητας και στην προώθηση της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε την εφαρμογή της πρώτης αρχής του Πυλώνα με βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, βελτιώσεις από τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και σαφείς στόχοι στον πίνακα αποτελεσμάτων κοινωνικής δικτύωσης,  και από εταιρείες που αναλαμβάνουν οικονομική ευθύνη για την κατάρτιση των εργαζομένων,  Η σχέση μεταξύ του ΕΚΤ + και της εφαρμογής του EPSR είναι σαφής. Ωστόσο, η οικονομική δέσμευση από μόνη της δεν επαρκεί. Στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ (2021-2027) υπάρχει μια πρόταση που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε διπλή μείωση των δαπανών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +), ως αποτέλεσμα της κατάργησης του υφιστάμενου ελάχιστου μεριδίου 23.1% της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής που πρέπει να δαπανήσουν τα κράτη μέλη σε έργα του ΕΚΤ +. Το ESF + πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπο ώστε όλοι οι εργαζόμενοι, σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, να μπορούν να επωφελούνται από υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς κατάρτιση των εργαζομένων και αμειβόμενη εκπαιδευτική άδεια που οδηγεί σε προσόντα.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να εγγυηθεί την πρόσβαση και το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των διατάξεων για όλους τους μαθητές ηλικίας και τις χώρες στις οποίες δεν παρέχεται τέτοιο δικαίωμα θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες στο πλαίσιο αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους για την εφαρμογή της πρώτης αρχής. Οι δράσεις των κρατών μελών θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας των εργαζομένων να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση σχετικά με επαγγελματικές και βασικές δεξιότητες και βασικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθ 'όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Οι βέλτιστες πρακτικές δείχνουν την προστιθέμενη αξία των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο σχεδιασμό μιας ορθής βάσης προσέγγισης για την κατάρτιση και την περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησης και λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές του φύλου.

Μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ για τη δημιουργία «Ατομικών Λογαριασμών Μάθησης» για άτομα σε ηλικία εργασίας μπορεί να είναι ένα από τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων και μπορεί να παρέχουν μια καλή λύση στη φορητότητα των δικαιωμάτων κατάρτισης. Ωστόσο, δεδομένου ότι το θέμα επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε πολλά κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να προχωρήσει στη σύνταξη μιας πρότασης χωρίς να εμπλέξει τους κοινωνικούς εταίρους στη διαδικασία. Κάθε πρωτοβουλία θα πρέπει να συνδυάζει την ατομική πρόσβαση στην εκπαίδευση με συλλογικά δικαιώματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ατομικοί λογαριασμοί κατάρτισης εμπίπτουν στην κοινή ευθύνη των εργοδοτών και των αρχών, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές. Μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να ορίζει ελάχιστα πρότυπα, με πλήρη σεβασμό των εθνικών συστημάτων κατάρτισης και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και πρέπει να σέβεται πλήρως τις υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις και τις εθνικές πρακτικές στον τομέα. Η κοινωνική προστασία μπορεί να παρέμβει για τη δημιουργία χρηματοδότησης για την Αρχή 1, αλλά θα πρέπει να συμβαδίζει με περισσότερη προστασία στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης προστασίας έναντι (συλλογικής) απόλυσης. Διαφορετικά, οι εργοδότες θα έχουν κίνητρα να επιλέξουν απολύσεις αντί να επενδύσουν στο δικό τους εργατικό δυναμικό για να περάσουν από κοινού τη μετάβαση.

Ενέργειες που καθορίζουν ένα ελάχιστο όριο δικαιωμάτων

 1. 1. Πρωτοβουλία της ΕΕ για τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών μάθησης για άτομα σε ηλικία εργασίας
 2. Σύσταση για την καθιέρωση δικαιώματος για εκπαίδευση που οδηγεί σε προσόντα και επικύρωση / αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
 3. Παρακολούθηση της εφαρμογής της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ποιότητα και την αποτελεσματική μαθητεία
 4. Η πρακτική άσκηση υποχρεώνει τους εργοδότες να υπογράψουν σύμβαση πρακτικής άσκησης κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
 5. Προώθηση συλλογικών διαπραγματεύσεων για την καθιέρωση οικονομικών εισφορών των εργοδοτών στο δικαίωμα των εργαζομένων να λαμβάνουν κατάρτιση και αμειβόμενη εκπαιδευτική άδεια.

Δράσεις που αποδεικνύουν ανοδική σύγκλιση στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

 1. Παρακολούθηση και μέτρηση της πρόσβασης των εργαζομένων στην εκπαίδευση για την επίτευξη ενός ελάχιστου αριθμού ημερών ανά εργαζόμενο και επένδυση των εργοδοτών στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους.
 2. Επαρκή κονδύλια της ΕΕ για την υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης
 3. Δείκτες παρακολούθησης: οι επενδύσεις των επιχειρήσεων ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τα αθροιστικά των μισθών για επαγγελματική κατάρτιση που διατίθενται στους εργαζομένους
 4. Παροχή κυβερνητικής υποστήριξης στα συνδικάτα για παροχή πληροφοριών στους εργαζομένους σε επίπεδο εταιρείας σχετικά με τις ευκαιρίες κατάρτισης
 5. Παρέχετε αποτελεσματική υποστήριξη σε εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση για πρόσβαση σε εκπαίδευση σχετικά με βασικές ικανότητες, βασικές δεξιότητες και επαγγελματικές δεξιότητες.

Ασφαλής και προσαρμόσιμη απασχόληση

Ασφαλής και προσαρμόσιμη απασχόληση

Αρχική / Κεφάλαιο ΙΙ / Ασφαλής και προσαρμόσιμη απασχόληση

Αρχή 5

Ασφαλής και προσαρμόσιμη απασχόληση

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη υπέστη τεράστια επιδείνωση το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυτό ξεκίνησε από την πανδημία Covid-19 και τα μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη της μετάδοσης. Οι εργαζόμενοι με ασταθείς, χαμηλόμισθες ή / και μερική απασχόληση (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων χωρίς έγγραφα και αδήλωτων) ήταν οι πρώτοι που υπέστησαν τις κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας.

Η δραματική επέκταση της μη τυποποιημένης και ανασφαλούς εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα ενός επιχειρηματικού μοντέλου που μετατοπίζει τους κινδύνους από τον εργοδότη στον εργαζόμενο. Οι μεταβάσεις προς συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι περιορισμένες επειδή η φορολογία και η νομοθεσία δημιουργούν αρνητική οικονομική προκατάληψη έναντι των τυπικών μορφών απασχόλησης. Στην πραγματικότητα, οι δείκτες δεν δείχνουν ούτε σύγκλιση ούτε βελτίωση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας. Ήρθε η ώρα να εισαγάγετε ένα ένα σύνολο δεικτών που μετρά την ποιότητα των θέσεων εργασίας ως υπο-ενότητα του πίνακα κοινωνικής βαθμολογίας. Κατά τη μέτρηση της ποιότητας της εργασίας, ένας πίνακας ελέγχου θα μπορούσε να ελέγξει για τα ακόλουθα στοιχεία: αξιοπρεπείς μισθοί. ασφάλεια εργασίας μέσω τυπικής απασχόλησης και πρόσβαση στην κοινωνική προστασία · ευκαιρίες δια βίου μάθησης · αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας · λογικές ώρες εργασίας με καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής · και συνδικαλιστική εκπροσώπηση και διαπραγματευτικά δικαιώματα (βλ. επίσης P4). Στο πλαίσιο της κρίσης Covid-19, θα πρέπει να αποφεύγεται ανά πάσα στιγμή η ανταλλαγή μεταξύ της ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας και της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας από την άλλη.

Οι εργαζόμενοι στην πλατφόρμα παραδίδουν τρόφιμα και αγαθά στα σπίτια εκείνων που βρίσκονται σε καραντίνα ή έχουν μολυνθεί από τον ιό. Η παγκόσμια πανδημία έδειξε την ανάγκη για τους μη τυπικούς εργαζομένους να έχουν την ίδια νομική προστασία παρόμοια με τους εργαζόμενους με τακτικές νομικές συμβάσεις, με πρόσβαση σε προληπτική υγεία και ασφάλεια, κοινωνική προστασία και όλα τα άλλα εργασιακά δικαιώματα. Ενώ σέβεται πλήρως τα εθνικά μοντέλα της αγοράς εργασίας και την αυτονομία των εθνικών κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω πρωτοβουλιών με στόχο καθιέρωση και διασφάλιση ενός περιεκτικού συνόλου δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων χωρίς έγγραφα, αδήλωτων, μη τυπικών και αυτοαπασχολούμενων, έτσι ώστε οι ανασφαλείς εργαζόμενοι να έχουν περισσότερη δύναμη να διαπραγματεύονται συνθήκες εργασίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να βελτιωθεί και να εξασφαλιστεί η συντονισμένη μεταφορά του Οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας (TPWCD). Μια τέτοια συντονισμένη προσπάθεια θα πρέπει να μειώσει το χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά μέσω της χρήσης διεπαγγελματικών συμφωνιών των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Βήματα προς Η μείωση του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας θα προέλθει από την εφαρμογή και την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύστασης της ΕΕ για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία (βλέπε επίσης P13). Ειδικότερα, ο πίνακας κοινωνικών αποτελεσμάτων θα παρακολουθεί τις διακρίσεις βάσει του καθεστώτος απασχόλησης (προς το παρόν, η διάκριση προσδιορίζεται βάσει ηλικίας, φύλου και εκπαιδευτικού επιπέδου).

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

 1. Εισαγωγή του δικαιώματος για δίκαιη και ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους εργαζομένους ανεξάρτητα από την απασχόληση, το καθεστώς μετανάστευσης και τα επίπεδα προσόντων, στην πρωτοβουλία για την πρόσβαση στην κατάρτιση (όπως στην αρχή 1).
 2. Παρακολουθήστε την εφαρμογή της σύστασης για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και, σε τέσσερα χρόνια, αποφασίστε εάν μια οδηγία θα ήταν πιο αποτελεσματική.
 3. Εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής των Διαφανών και Προβλέψεων Συνθηκών Εργασίας (TPWCD).
 4. Επερχόμενος κανονισμός της ΕΕ για τους μη τυπικούς εργαζόμενους και τους εργαζόμενους σε εταιρείες πλατφόρμας.
 5. Επερχόμενο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη και την Ένταξη
 6. Διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας για τις κυρώσεις στους εργοδότες

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

 1. Πρόγραμμα της ΕΕ για την ποιοτική απασχόληση: παρακολούθηση των επιπτώσεων της κατάτμησης της αγοράς εργασίας και μέτρηση της προόδου προς ασφαλή και προσαρμόσιμη απασχόληση, μέτρα ενεργοποίησης και άρση των κενών βάσει της επαγγελματικής κατάστασης.
 2. Αξιολόγηση του εθνικού κεκτημένου και της ΕΕ υπό το πρίσμα των νέων μορφών εργασίας και προετοιμασία για το μέλλον της εργασίας: εγγύηση εργασίας, προστασία από την αθέμιτη απόλυση, δικαίωμα στην πλήρη απασχόληση, κυριαρχία των εργαζομένων στον χρόνο εργασίας.