Αρχική / Κεφάλαιο ΙΙΙ / Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες

Αρχή 20

Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες

Απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής και μη υπεύθυνης χρήσης των Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (βάζοντας έτσι το κέρδος πάνω από τα συμφέροντα των ανθρώπων) στερεί από την κοινωνία και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τα απαραίτητα εργαλεία για την κάλυψη των αναγκών τους. Ανεκπλήρωτες ανάγκες, έλλειψη προσιτών δημόσιων δομών και υπερβολικά δαπανηρές ιδιωτικές προβλέψεις βρίσκονται σε κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων, όπως υγεία και φροντίδα, εκπαίδευση και κατάρτιση, παιδική μέριμνα και στέγαση.

Δημοσιες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - που κυμαίνονται από την υγεία, τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, την εκπαίδευση και την κατάρτιση και τις υπηρεσίες απασχόλησης, τις μεταφορές, το νερό, τα απόβλητα, την ενέργεια, την κοινωνική στέγαση, τις πληροφορίες και τις κοινωνικές υπηρεσίες έως τα συστήματα δικαιοσύνης, καθώς και τις υποδομές στο σύνολό τους - αντιπροσωπεύουν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής παροχής υπηρεσιών και κοινών αγαθών σε πολίτες και κατοίκους. Υψηλής ποιότητας και προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες και παροχή κοινών αγαθών αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα. Είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, για την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών δημογραφικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Η κοινωνική στέγαση και η αξιοπρεπής στέγαση για όλα τα νοικοκυριά, είναι ένας πυλώνας πολλών κοινωνικών μοντέλων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από αυτήν την άποψη, και σε συνδυασμό με τις απλές μεταβάσεις και τη συμπερίληψη της ατζέντας του UN2030, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας των νοικοκυριών.

Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να λάβουν μέτρα (επίσης κατά το εξάμηνο) για να παρέμβουν πιο ενεργά στον έλεγχο και τη διαμόρφωση του ιδιωτική αγορά κατοικιών, π.χ., μέσω οικοδομικών αδειών, ελέγχων ενοικίου, φόρου επί 2ης ιδιοκτησίας κ.λπ. και για την αποφυγή κερδοσκοπίας.

Γενικά, οι αρχές 19 και 20 πρέπει να ερμηνεύονται ως μια γέφυρα μεταξύ της ατζέντας του UN2030 και της EPSR για την πρόληψη της φτώχειας, την εξάλειψη της πείνας και της στέρησης, την προώθηση της καλής υγείας, τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και βιώσιμων πόλεων και γεωργίας. Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση, που αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη στους Στόχους Κοινωνικής Ανάπτυξης (SDGs), πρέπει να υποστηρίζεται από συγκεκριμένες προτάσεις για να είναι προσιτές σε όλους.

Οι τοπικοί εργαζόμενοι, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι και οι μετανάστες, ανεξάρτητα από το καθεστώς μετανάστευσης ή την εθνικότητά τους, πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να επωφελούνται από ίση μεταχείριση, ποιοτικές θέσεις εργασίας και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ενώ όλοι πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα σε επαρκή, ασφαλή και προσιτή στέγαση και κοινωνική προστασία.

Ορισμένες προτεραιότητες που μπορούν επίσης να προωθηθούν μέσω στενότερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και, όπου είναι απαραίτητο, που οδηγούν στη νομοθεσία της ΕΕ

 • Προώθηση των καθολικών κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιων υπηρεσιών, που οργανώνονται συλλογικά βάσει των αρχών της δημόσιας υπηρεσίας και υποστηρίζονται από σαφή νομικά πλαίσια.
 • Καταπολέμηση των περικοπών του προϋπολογισμού στις κοινωνικές υπηρεσίες και για επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών. Υποστήριξη της πρόσβασης σε κατάρτιση και προσόντα, υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικοποίησης, εκπροσώπησης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων από τα συνδικάτα · και ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών πρόσληψης και διατήρησης σε όλα τα επίπεδα.
 • Συνεχίστε την επαγγελματικοποίηση αυτών των θέσεων εργασίας για καλύτερες συλλογικές εγγυήσεις. Αυξήστε τη συλλογική κάλυψη διαπραγματεύσεων.
 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα της φροντίδας των ανθρώπων, ιδίως για την κάλυψη των κενών μεταξύ μεταναστών και τοπικών εργαζομένων.
 • Να υποστηρίξετε την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση προτύπων για την ποιότητα των υπηρεσιών και των θέσεων εργασίας, βασιζόμενοι στο εθελοντικό πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (SSGI), το οποίο αναγνωρίζει την ανάγκη για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και απασχόληση.

Δράσεις που αποσκοπούν στον καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου δικαιωμάτων στην ΕΕ, ίσων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά

 1. Εξερευνήστε τη βιωσιμότητα των νομικών μέσων της ΕΕ για τις δημόσιες υπηρεσίες, βάσει του άρθρου 14 της Συνθήκης για την ανάπτυξη κανονιστικών πλαισίων για τους παρόχους δημόσιων υπηρεσιών.
 2. Βασική αρχή 19 στις οδηγίες της ΕΕ για την πρόσβαση και τις συνθήκες εργασίας για υπηκόους τρίτων χωρών για λόγους απασχόλησης. .

Δράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη ανοδικής σύγκλισης στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

 1. Δείτε επίσης το σχέδιο δράσης κατά της φτώχειας. Μπορεί να περιλαμβάνει στόχους για δημόσιες επενδύσεις στην κοινωνική στέγαση.
 2. Αναπτύξτε σημεία αναφοράς για τις κρατικές δαπάνες στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για να εξασφαλίσετε την απαραίτητη χρηματοδότηση για καθολικές, προσιτές και υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. μέσω του «χρυσού κανόνα»).
 3. Πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση.
 4. Υποστήριξη πρωτοβουλιών για την ενσωμάτωση στοιχείων δημόσιας υπηρεσίας και θεμελιωδών δικαιωμάτων σε σχετικές τομεακές πρωτοβουλίες της ΕΕ.