Home / Kapitel I / Lige muligheder

Princip 3

Lige muligheder

Adgang til muligheder afhænger oftere end ikke af den specifikke gruppe, som en arbejdstager hører til. Målet er at indarbejde en politik, der sigter mod at fjerne diskrimination (efterfølgende) sammen med proaktive politikker, der giver lige muligheder (forudgående). At reducere beskyttelsen på arbejdspladsen øger forskelsbehandling på arbejdspladsen. Foranstaltninger, der blødgør sanktioner mod uretfærdige afskedigelser, reducerer fagforeningernes (eller samarbejdsudvalg) magt på arbejdspladsen eller spreder ikke-standardiserede arbejdskontrakter, svækker den nuværende gældende antidiskrimineringslovgivning, der indeholder strenge sanktionssystemer.

Udelukkelse af arbejdsmarkedet eller underpræstation af bestemte grupper bringer økonomisk og social stabilitet i fare. diskrimination skal derfor overvåges og rapporteres, især LGBTQI *, for hvilke der er smuthuller med hensyn til beskyttelse i nationale love. Lige muligheder bør fremmes ved hjælp af økonomiske resultatindikatorer. Retsmidler bør komme fra en styrket juridisk ramme. De bør fjerne diskriminerende praksis på arbejdsplatforme. Sådan praksis kan afskrækkes som et resultat af fagforeningsovervågning. Fagforeninger har allerede fordømt sådanne tendenser, hovedsageligt inden for rammerne af diskrimination af arbejdstagere i forhold til deres adgang til "koncerter", efter at de har foretaget nogen form for kollektiv handling. Kollektive forhandlinger viser vejen frem for bedre LGBTQI * -beskyttelse på arbejdspladsen.

Et horisontalt direktiv om ikke-forskelsbehandling kan være mere passende, selv om der hidtil ikke har været nogen konsensus fra Rådet. Lige muligheder bør også gives til asylansøgere, der i øjeblikket er udelukket fra anvendelsesområdet for direktiver om bekæmpelse af forskelsbehandling. Af særlig betydning er brugen af ​​materielle og immaterielle ressourcer til at styrke den offentlige diskurs mod fremmedhad og racisme.

Arbejdsmarkedets parter kan i fællesskab eller ensidigt udvikle værktøjer til at anerkende, forhindre og sanktionere forskelsbehandling, mens de fokuserer på aktive foranstaltninger for udsatte grupper. De kan etablere et tættere samarbejde med nationale ligestillingsorganer og bygge videre på udviklingen i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA).

Foranstaltninger, der sigter mod at fastsætte et minimumsniveau for rettigheder i EU, lige vilkår i det indre marked

  1. Horisontalt direktiv om ikke-forskelsbehandling, der anerkender, forhindrer og sanktionerer forskelsbehandling.
  2. Fjern undtagelser i det eksisterende antidiskrimineringsdirektiv for tredjelandsstatsborgere, der søger beskyttelse.
  3. Kommende rådsanbefaling om romaers ligestilling, integration og deltagelse.
  4. Kommende ny EU-strategi for handicap.

Foranstaltninger, der sigter mod at skabe konvergens opad i leve- og arbejdsvilkår

  1. Fagforenings værktøjskasse til at anerkende, forhindre og sanktionere forskelsbehandling støtte ligestillingsorganer og bygge videre på FRAs forskning og resultater.
  2. Innovativ kommunikationsstrategi og kampagner mod fremmedhad
  3. Fremhævelse af forbindelser mellem fagforeningsrettigheder, arbejdslovgivning og lighed og ikke-diskrimination startende fra kollektive forhandlingspraksis.