KAPITEL III (24 – 29)

SOCIAL BESKYTTELSE OG INKLUSION

 • Sikring fuld social beskyttelse og adgang til offentlige tjenester af høj kvalitet til en overkommelig pris. Bygge videre på Rådets henstilling om adgang til social beskyttelse i en næste EU-lovgiver for at forbedre dækningen af ​​ikke-standard arbejdsstyrke af sociale beskyttelsessystemer. At træffe foranstaltninger til at forbedre overvågningen af ​​2019-henstillingen, herunder et europæisk netværk af nationale socialsikringsinstitutioner.
 • Forbedring af robuste sociale beskyttelsessystemer, universel, effektiv og tilstrækkelig, i stand til at give en anstændig levestandard for mennesker, der støder på sociale risici såsom alderdom, sygdom, arbejdsløshed osv. som en nøglekomponent i den europæiske sociale markedsøkonomi og den europæiske sociale velfærdsstat.
 • Godkender anbefalingerne fra gruppen på højt plan om fremtiden for social beskyttelse og velfærdsstaterne i EU i henhold til forpligtelsen i handlingsplanen for implementering af EPSR: stimulere debatten om politisk revision i overensstemmelse med rapportens anbefalinger blandt medlemsstaterne, identificere områderne for mulige konkrete handlinger på nationalt plan; styrkelse af EU's rolle for opadgående konvergens på de målrettede områder, foreslår rapporten.
 • Udvikling af højeffektive, pålidelige og overvågede sociale beskyttelsessystemer, der bør garantere arbejdstagernes rettigheder i henhold til EPSR i en given medlemsstat såvel som i en grænseoverskridende dimension; at styrke digitaliseringen af ​​de sociale sikringssystemer for at forbedre gennemsigtigheden, sikkerheden, overvågningen og lovligheden af ​​socialsikringsoperationer både internt og på tværs af grænserne.
 • Bygger videre på Rådets henstilling fra 2019 vedr Adgang til social beskyttelse i en næste EU-lovgiver: opfordrer medlemsstaterne til at engagere sig i væsentlige reformer for at sikre både formel og effektiv dækning af arbejdstagere og selvstændige gennem passende og gennemsigtige sociale beskyttelsesordninger; forbedring af adgangen til, effektiviteten og tilstrækkeligheden af ​​social beskyttelse af ikke-standard arbejdsstyrke ved at udfylde hullerne i systemerne; afhjælpning af de eksisterende svagheder i den formelle dækning for selvstændige ved at fremme udviklingen af ​​den frivillige tilgang hen imod en obligatorisk tilgang, som vil imødegå bredere konsekvenser af deres manglende adgang til ordninger for arbejdsmarkedernes funktion, velfærdssystemernes stabiliseringskapacitet og deres finansiering.
 • Bygger på minimumsindkomstanbefalingen: vurdering af dens effektivitet og dens samfundsmæssige indvirkning i medlemsstaterne; indførelse af et direktiv for at definere fælles EU-standarder for minimumsindkomstordninger og øge deres tilstrækkelighed, effektivitet, udnyttelsesgrad og dækning, med specifikke, at klare strategien mod fattigdom, med henblik på at opnå Porto overskriftsmål on Fattigdomsbekæmpelse.
 • Forbedring af den effektive og opadgående konvergens i gennemførelsen af ​​henstillingen om langtidspleje af høj kvalitet til en overkommelig pris.
 • At træffe foranstaltninger til at forbedre overvågningen af ​​henstillingerne, herunder et europæisk netværk af nationale socialsikringsinstitutioner; videreudvikle kvalitative og kvantitative indikatorer, der verificerer den effektive gennemførelse af henstillingen, både i forbindelse med overvågningsrammen og ved at fremsætte nye initiativer;
 • Styrkelse af fagforeningernes rolle i overvågningen af ​​henstillingerne og den politiske udvikling inden for social beskyttelse: at forestille sig en treårig flagskibsrapport baseret på bidrag fra medlemsstaternes institutioner for social beskyttelse og arbejdsmarkedets parter, skrevet af Udvalget for Social Beskyttelse og Europa-Kommissionen for at synliggøre tendenser i sociale beskyttelsessystemer i hele EU, herunder fremskridtene i gennemførelsen af ​​anbefalingerne i HLG-rapporten om velfærdens fremtid;
 • Garantere universel rettighedsbaseret adgang til offentlige tjenester af høj kvalitet, herunder børnepasning og transport. At træffe foranstaltninger for at sikre fuld respekt for retten til passende, anstændige og billige boliger. Garantere kvalitetstjenester og arbejdstagernes ret til at levere kvalitetstjenester.
 • Fremme af en rettighedsbaseret tilgang og offentlige investeringer i universelle, solidaritetsbaserede og kønsrelevante sociale beskyttelsessystemer på internationalt, europæisk og nationalt plan. Forfølge opadgående konvergensmål og tildeling af midler inden for børne-, sundheds-, ældre-, langtids-, handicap- og afhængighedspleje for at garantere universel dækning og pleje af høj kvalitet.
 • Bygger på den positive oplevelse af JO DA, der introducerer en initiativ til at udvikle et EU-instrument med fokus på jobfastholdelsesordninger, med en fælles tilgang til aktive arbejdsmarkedspolitikker, og udformning af permanente EU-stabilisatorer/genforsikring af statens udgifter til beskæftigelse og social beskyttelse. SUREs anvendelsesområde bør udvides til hjælpe arbejdstagere og virksomheder med at vedtage retfærdige overgangsforanstaltninger, og dækningen af ​​en sådan foranstaltning udvidet til at omfatte alle kategorier af ikke-standardiserede, selvstændige, usikre arbejdstagere.
 • Stærk forankring af målsætningen om at reducere kønspensionskløften til ligestillingsstrategien efter 2025.
 • Med udgangspunkt i minimumsindkomstanbefalingen introduceres en direktiv om at definere fælles EU-standarder for minimumsindkomstordninger, for at klare strategien mod fattigdom med henblik på at nå Portos overordnede mål om fattigdomsbekæmpelse.