KAPITEL I (24-29)

LIGE MULIGHEDER OG ADGANG TIL ARBEJDSMARKEDET

  • Sikre, at EU tager skridt til at garantere alles ret til høj kvalitet og inklusive livslang uddannelse uden omkostninger for arbejderne og i arbejdstiden som en individuel, håndhæver ret til uddannelse over for arbejdsgiveren. Det er også nøglen til at sikre betalt uddannelsesorlov for alle arbejdstagere og retten til adgang til fulde kvalifikationer, validering af ikke-formel og uformel læring og erhvervserfaring og gratis karrierevejledning og -rådgivning af høj kvalitet. Det er nødvendigt at bidrage til at styrke den sociale dialog med det formål at fremme om- og opkvalificering drevet af social dialog, og at arbejdsmarkedets parter har en mere strategisk rolle i europæiske og nationale politikker og i finansieringsmekanismer for uddannelse, især med hensyn til at identificere kvalifikationsbehov for fremtid, definering af kvalifikationer og kompetencerammer, tilpasning af uddannelsesplaner og deres udformning til arbejderens behov.
  • En stærkere indsats på EU-plan at fjerne kønsbestemte lønforskelle. Garantere en hurtig og ambitiøs gennemførelse og gennemførelse af direktivet om kønsløngennemsigtighed på nationalt plan, hvilket fører til en reevaluering af det arbejde, der overvejende udføres af kvinder, og til stærkere støtte til kollektive forhandlinger for at lukke kønsbestemte lønforskelle og til at fremme faglig vækst.
  • At tage de nødvendige initiativer til stoppe alle former for kønsbaseret vold i arbejdsverdenen, herunder online. Med hensyn til kampen mod kønsbaseret vold er der behov for en omfattende tilgang, der tager højde for vold i hjemmet, cybervold, psykisk vold og økonomisk vold. Fortaler for et stærkt direktiv om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, som forudser en stærk rolle for fagforeninger.
  • Sikring af en hurtig ratificering af ILO-konvention 190, eliminering af vold og chikane i arbejdsverdenen i alle europæiske lande.
  • Udvikling af en ny og ambitiøs ligestillingsstrategi efter 2025, som bør anerkende og understøtte den nøglerolle, som fagforeninger, social dialog, kollektive forhandlinger og ligestillingsforhandlinger spiller.
  • Fremme af kollektive forhandlinger og kollektive overenskomster for aktivt at fremme mangfoldighed, tolerance og inklusion på alle niveauer og modsætte sig alle mulige grunde til diskrimination og arbejdsrelateret vold. Gennemførelsen af ​​EU's handlingsplan for bekæmpelse af racisme, EU's strategi til bekæmpelse af antisemitisme og EU's strategiske ramme for romaer om lighed, inklusion og deltagelse bør omfatte en meningsfuld rolle for arbejdsmarkedets parter og fagforeninger.
  • Arbejder hen imod stærkere offentlige arbejdsformidlinger, effektive arbejdsmarkedspolitikker og indgreb i jobskabelse med sociale betingelser i form
    af kvalitetsjob til offentlige ansættelsestilskud.