PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉHO PILÍŘE SOCIÁLNÍCH PRÁV: NÁVRHY EKU

Kapitola I

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A PŘÍSTUP NA TRH PRÁCE

Kapitola II

FAIR PRACOVNÍ PODMÍNKY

Kapitola III

SOCIÁLNÍ OCHRANA A ZAČLENĚNÍ

Akční plán pro provádění evropského pilíře sociálních práv („EPSR“) by měl sloužit jako nástroj pro členské státy při řešení známých výzev, jimž Evropa čelí (např. Digitalizace, zelená transformace, migrace a demografické změny). Poskytuje směr a rovněž navrhuje přijetí společných právních předpisů založených na společných cílech v rámci posílené spolupráce, koordinace a solidarity. To je nyní ještě nezbytnější, protože čelíme negativním dopadům pandemie COVID-19 na zdraví, zaměstnanost, sociální a ekonomické aspekty.

„Spravedlivý a spravedlivý přechod“ by nám umožnil spojit ochranu životního prostředí a zdraví se sociální spravedlností a kvalitním zaměstnáním na plný úvazek.  Začíná to zachováním zaměstnanosti. Na podporu změny (digitální a zelená) a na přizpůsobení se v době krize je třeba pracovníky ujistit, že budou mít i nadále stabilní zaměstnání nebo příjem, který je dostatečný pro zachování jejich dobré životní úrovně. rodiny.