Domů / Kapitola II / Bezpečné a přizpůsobivé zaměstnání

Zásada 5

Bezpečné a přizpůsobivé zaměstnání

Trh práce v Evropě prošel v první polovině roku 2020 obrovským zhoršením, které bylo iniciováno pandemií Covid-19 a opatřeními přijatými k zabránění nákazy. Sociální důsledky pandemie utrpěli jako první pracovníci s nestabilním, málo placeným a / nebo částečným zaměstnáním (včetně nelegálních a nehlášených pracovníků).

Dramatické rozšíření nestandardní a nejisté práce v posledních desetiletích je přímým důsledkem obchodního modelu, který přesouvá rizika ze zaměstnavatele na pracovníka. Přechody směrem k smlouvám na dobu neurčitou jsou omezené, protože daně a právní předpisy vytvářejí negativní ekonomické předsudky vůči standardním formám zaměstnání. Ve skutečnosti ukazatele nevykazují sbližování ani zlepšování kvality práce na úrovni EU. Je čas zavést soubor ukazatelů, které měří kvalitu pracovních míst jako dílčí část sociálního srovnávacího přehledu. Při měření kvality úlohy mohl řídicí panel zkontrolovat následující prvky: slušné mzdy; jistota práce prostřednictvím standardního zaměstnání a přístupu k sociální ochraně; příležitosti k celoživotnímu učení; slušné pracovní podmínky na bezpečných a zdravých pracovištích; přiměřená pracovní doba s dobrou rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem; a zastoupení odborů a vyjednávací práva (viz také P4). V souvislosti s krizí Covid-19 je třeba vždy zabránit kompromisu mezi posílením hospodářské činnosti na jedné straně a vytvářením kvalitních pracovních míst na straně druhé.

Pracovníci platformy dodávali jídlo a zboží do domovů osob v karanténě nebo infikovaných virem. Celosvětová pandemie ukázala, že je třeba, aby nestandardní pracovníci měli stejnou právní ochranu podobnou pracovníkům s řádnými právními smlouvami, s přístupem k preventivnímu zdraví a bezpečnosti, sociální ochraně a všem dalším pracovním právům. Při plném respektování vnitrostátních modelů trhu práce a autonomie vnitrostátních sociálních partnerů a jejich práva na uzavírání kolektivních smluv to bude probíhat prostřednictvím iniciativ zaměřených na zavedení a zajištění komplexního souboru práv pro všechny pracovníky, včetně nelegálních, nehlášených, nestandardních a samostatně výdělečně činných pracovníků, aby nejistí pracovníci měli větší pravomoc vyjednávat o pracovních podmínkách, které odpovídají jejich potřebám.

Je třeba zlepšit legislativní rámec a zajistit koordinované provedení směrnice Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách (TPWCD). Takové společné úsilí by mělo zkrátit dobu potřebnou k provedení pomocí mezioborových dohod vnitrostátních sociálních partnerů.

Kroky k snížení roztříštěnosti trhu práce bude vycházet z provádění a monitorování provádění doporučení EU o přístupu k sociální ochraně (viz také P13). Sociální srovnávací přehled bude zejména sledovat diskriminaci na základě postavení v zaměstnání (v současné době je diskriminace identifikována na základě věku, pohlaví a dosaženého vzdělání).

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

  1. Zavést právo na spravedlivý a rovný přístup ke vzdělávání pro všechny pracovníky bez ohledu na jejich zaměstnání, imigrační status a kvalifikační úrovně v rámci iniciativy týkající se přístupu ke vzdělávání (jako v zásadě 1).
  2. Monitorovat provádění doporučení o přístupu k sociální ochraně a do čtyř let rozhodnout, zda by směrnice byla účinnější.
  3. Zajistit účinné provádění transparentních a předvídatelných pracovních podmínek (TPWCD).
  4. Připravované nařízení EU o nestandardních pracovnících a pracovnících v platformových společnostech.
  5. Připravovaný evropský akční plán pro integraci a začlenění
  6. Zajistit účinné provádění směrnice o sankcích vůči zaměstnavatelům

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

  1. Program EU pro kvalitní zaměstnávání: monitorovat účinky segmentace trhu práce a měřit pokrok směrem k bezpečnému a přizpůsobivému zaměstnání, aktivační opatření a odstraňovat mezery na základě pracovního stavu.
  2. Posouzení vnitrostátního acquis a acquis EU s ohledem na nové formy práce a příprava na budoucnost práce: záruka práce, ochrana před nespravedlivým propouštěním, právo na plný úvazek, suverenita pracovníků nad pracovní dobou.