ROLE EPSR V RÁMCI ARCHITEKTURY A EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ EU

 

 • Zavedení silné sociální podmíněnosti spojené se všemi formami veřejného financování a podpory podnikání (včetně v souvislosti se silnou průmyslovou politikou EU) podporovat kvalitní pracovní místa, kolektivní vyjednávání, lepší pracovní podmínky, kvalitní školení… To by mělo být zahrnuto i do finančních pravidel upravujících čerpání fondů EU (pro všechny prostředky, jak z rozpočtu EU, tak i mimorozpočtové).
 • Revize veřejných zakázek EU pravidla, která to zajistí veřejné peníze jdou organizacím (a jejich subdodavatelům) že respektovat práva zaměstnanců a odborů, že vyjednávat s odbory a na jejichž pracovníky se vztahují kolektivní smlouvy.
 • Vytvořit Protokol o sociálním pokroku, který bude zahrnut do Smluv, aby bylo zaručeno, že v případě konfliktu budou mít práva pracovníků a sociální práva přednost před ekonomickými svobodami.
 • Zaručit silnější roli Evropského pilíře sociálních práv ve Smlouvách a v institucionálním rámci EU spojujícím dosažení jeho zásad s cílem „sociálně tržního hospodářství zaměřeného na plnou zaměstnanost a sociální pokrok“ s cílem znovu vyvážit nástroje správy ekonomických záležitostí a zajistit silné sociální státy.
 • Odmítnutí návratu k neúspěšným politikám úsporných opatření. Zajištění revize pravidel správy ekonomických záležitostí, která zahrnuje ukončení fiskálního paktu EU a reformu Paktu o stabilitě a růstu s cílem sladit jej s dosahováním práv zahrnutých v Evropském pilíři sociálních práv. Integrace EPSR v hospodářské správě EU, na základě článku 148 SFEU, s cílem znovu vyvážit makroekonomické hranice. Klíčové je zajistit členským státům nezbytný fiskální prostor pro financování investic pro spravedlivý přechod dvojčat a pro investice do sociálních politik zavádějících EPSR a dosahujících cílů Porta do roku 2030. V tomto ohledu současná diskuse o přezkumu správy ekonomických záležitostí EU je zásadní. Všechny členské státy by měly mít možnost investovat do sociálních politik a infrastruktur. Klíčové je zavést novou fiskální kapacitu pro investice, suverenní fond EU pro spravedlivou socioekonomickou transformaci a společné statky, aniž by zůstal nikdo a žádný region pozadu.
 • V rámci revize pravidel správy ekonomických záležitostí, která zajistí, že při hodnocení rizikové pozice související s dluhem a schodkem by Komise a Rada měly náležitě zohlednit situaci zaměstnanosti, dynamiku mezd, chudobu, sociální vyloučení a další relevantní sociální cíle hospodářské správy. Sociální rozměr správy ekonomických záležitostí doplňují požadavky na zavedení principu spravedlivého a progresivního zdanění a ochranu veřejných výdajů na důchody, aby byl naplněn princip „stárnutí v nedůstojnosti".
 • Práce na Rámec sociální konvergence (SCF) byl během současného funkčního období EU významným krokem vpřed k lepšímu zakotvení sociální oblasti v evropském semestru, k lepšímu sledování sociální nerovnováhy v rámci EU a podpoře vzestupné konvergence. Pokračuje v procesu „socializace“ evropského semestru a fiskálních pravidel, dává právní/operativní prvek a větší význam pro implementaci Evropského pilíře sociálních práv. Musí však být zakotvena v architektuře správy ekonomických záležitostí EU.
 • Zajištění včasného a efektivního role sociálních partnerů na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni v milnících evropského semestru, a to na základě nedávného doporučení o posílení sociálního dialogu.
 • Zajistit, aby VFR a jeho provádění byly více v souladu se sociálními cíli EU v postpandemické a přechodné fázi, které EU čelí.
 • Požadavek, aby všichni obchodní partneři uznávali a respektovali základní pracovní normy ILO a další mezinárodně uznávané normy. Nejde jen o otázku soudržnosti politik v rámci EU i mimo ni, ale také o nezbytný příspěvek k podpoře mnohostranného systému a zajištění rovných podmínek.
 • Zajistit, aby sociální dialog, sociální práva a sociální acquis byly jádrem přístupových diskusí. Kandidátské země musí zajistit plné respektování sociálního dialogu, odborů a práv pracovníků a odborů, jakož i sociálního acquis. Proces obnovy na Ukrajině musí být založen na sociálních podmínkách, zapojení sociálních partnerů a odborů, respektování práv pracovníků a důstojných pracovních podmínkách.