Domů / Kapitola III Bydlení a pomoc bezdomovcům

Zásada 19

Bydlení a pomoc bezdomovcům

Liberalizace a privatizace veřejných služeb, včetně nadměrného a nezodpovědného využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru (tedy tím, že zisk převyšuje zájmy lidí) připravit společnost a většinu populace o základní nástroje k uspokojení jejich potřeb. Neuspokojené potřeby, nedostatek dostupných veřejných struktur a příliš nákladná soukromá opatření se nacházejí v klíčových odvětvích ovlivňujících kvalitu života Evropanů, jako je zdravotnictví a péče, vzdělávání a odborná příprava, péče o děti a bydlení.

Veřejné služby - od péče o zdraví, péči o děti a seniory, vzdělávání a odbornou přípravu a služby zaměstnanosti, dopravu, vodu, odpady, energii, sociální bydlení, informace a sociální služby až po soudní systémy a infrastrukturu jako celek - představují páteř evropského poskytování služeb a společného zboží občanům a obyvatelům. Vysoce kvalitní a dostupné veřejné služby a společné poskytování zboží jsou základním právem. Jsou zásadní pro boj proti nerovnostem a sociálnímu vyloučení, pro zaručení rovného zacházení a pro řešení sociálních, ekonomických demografických a environmentálních výzev, kterým Evropa čelí.

Sociální bydlení a slušné bydlení pro všechny domácnosti je pilířem mnoha sociálních modelů v celé Evropě. V tomto ohledu a ve spojení se spravedlivými přechody a začleněním Agendy UN2030 by měl být kladen větší důraz na boj proti energetické chudobě domácností.

Členské státy by mohly přijmout opatření (také prostřednictvím semestru), aby aktivněji zasáhly do kontroly a formování EU soukromý trh s bydlením, např. prostřednictvím stavebních povolení, kontroly nájemného, ​​daně za 2. nemovitosti atd., a aby se zabránilo spekulacím.

Zásady 19 a 20 by obecně měly být vykládány jako most mezi Agendou UN2030 a EPSR za účelem prevence chudoby, zažehnání hladu a deprivace, podpory dobrého zdraví, zajištění rovných příležitostí a udržitelných měst a zemědělství. Lidské právo na vodu a hygienu, uznané Organizací spojených národů v cílech sociálního rozvoje, musí být podpořeno konkrétními návrhy, aby byl přístupný všem.

Místní pracovníci, mobilní pracovníci a migrující pracovníci, bez ohledu na jejich imigrační status nebo státní příslušnost, musí mít stejná práva a měli by mít prospěch ze stejného zacházení, kvalitních pracovních míst a slušných pracovních podmínek, zatímco každý by měl mít stejná práva na přiměřené, bezpečné a dostupné bydlení a sociální ochrana.

Některé priority, které lze prosazovat také prostřednictvím užší spolupráce mezi členskými státy a případně vedoucí k legislativě EU:

 • Podporovat univerzální sociální služby jako veřejné služby, organizované společně na základě zásad veřejné služby a podporované jasnými právními rámci.
 • Boj proti rozpočtovým škrtům v sociálních službách a za odpovídající financování a personální zajištění sociálních služeb. Podporovat přístup ke vzdělávání a kvalifikaci, vyšší úroveň profesionalizace, zastoupení a ochranu práv pracovníků odbory; a rozvíjet účinné politiky náboru a udržení na všech úrovních.
 • Usilujte o profesionalizaci těchto pracovních míst, abyste získali lepší kolektivní záruky. Zvýšit pokrytí kolektivním vyjednáváním.
 • Zlepšit pracovní podmínky v sektoru péče o lidi, zejména vyplňovat mezery mezi migranty a místními pracovníky.
 • Zasazovat se o rozvoj, provádění a monitorování norem pro kvalitu služeb a pracovních míst na základě dobrovolného rámce kvality pro sociální služby obecného zájmu (SSGI), který uznává potřebu vysoce kvalitních služeb a zaměstnanosti.

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

 1. Prozkoumat životaschopnost právních nástrojů EU pro veřejné služby na základě článku 14 Smlouvy za účelem vytvoření regulačního rámce pro poskytovatele veřejných služeb.
 2. Princip 19 ve směrnicích EU o přístupu a pracovních podmínkách pro státní příslušníky třetích zemí z důvodu zaměstnání. .

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

 1. Viz také Akční plán boje proti chudobě. Může zahrnovat cíle veřejných investic do sociálního bydlení.
 2. Vypracovat referenční hodnoty pro vládní výdaje v rámci Paktu o stabilitě a růstu s cílem zajistit nezbytné financování univerzálních, cenově dostupných a vysoce kvalitních veřejných služeb (např. Prostřednictvím „zlatého pravidla“).
 3. Musí být zajištěn přístup ke slušnému bydlení.
 4. Podporovat iniciativy k začlenění prvků veřejné služby a základních práv do příslušných odvětvových iniciativ EU.