Domů / Kapitola III / Zdravotní péče

Zásada 16

Zdravotní péče

Zdravotničtí pracovníci v celé Evropě tvrdě pracují na léčbě a zastavení šíření viru COVID-19. V mnoha případech je jejich úkol ztížen kvůli nedostatku personálu, nedostatečnému vybavení a nedostatku osobních ochranných prostředků a testovacích souprav. Evropské řídící orgány a národní vlády by měly přijmout okamžitá opatření k zajištění toho, aby zdravotnické služby získaly tolik potřebné nouzové financování, a ke krátkodobému zvýšení počtu zaměstnanců. Evropský semestr se zabývá udržitelností a přístupem ke zdravotnickým službám. Úsporná opatření drasticky snížila rozsah veřejných služeb a jejich přístupnost. Na začátku semestru 2019 ETUC uvedla, že systémy zdravotní péče a dlouhodobé péče jsou zdrojem obrovských obav a utrpení pro rostoucí část populace EU a vyžadují okamžitá opatření. Více než 15 členských států vykazuje velmi špatné výsledky ve zdravotnictví. Pokrytí a přístup k dlouhodobé péči je v několika členských státech nedostatečné. V tomto odvětví dominuje neformální péče na úkor služeb a účasti žen na trhu práce. I když veřejné struktury často chybí, soukromé možnosti jsou extrémně nákladné, nepřístupné a často vedou ke zhoršení služeb i pracovních podmínek ve zdravotnictví. V minulém semestrálním cyklu nebyly uvažovány žádné podstatné investice. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu jsou zásadní vyšší veřejné výdaje na zdraví a vyšší investice do veřejného zdraví, a to nejen pro zvrácení let nedostatečného čerpání v mnoha zemích, ale také pro zajištění toho, aby se zdravotnický personál a zařízení dokázaly vyrovnat s budoucími požadavky. Evropa měla ještě před vypuknutím epidemie COVID-19 nedostatek přibližně jednoho milionu zdravotnických pracovníků. Vlády musí radikálně změnit svůj přístup k veřejnému zdraví a veřejným službám: krátkodobé smlouvy a nejistá pracovní místa ve zdravotnictví nestačí k řešení mimořádných situací, jako je tato.

Přístup ke zdravotnickým službám a dlouhodobé péči je mimořádnou událostí EU. Cyklus evropského semestru prosazoval „racionalizaci“ a „nákladovou efektivitu“, což znamenalo agregaci struktur, posun již přidělených zdrojů, de-hospitalizaci péče, ale téměř nikdy veřejné investice do nezbytného personálu a služeb. V mnoha členských státech rostou peněžní výdaje na zdravotnictví. Pravidla SGP rozšířila oblast působnosti soukromý trh poskytující lidem zdravotní služby a pojištění. To omezuje přístup ke zdravotnickým službám, což je jeden z hlavních důvodů nespokojenosti populace.

Sektor péče je zásadní pro zajištění důstojné životní úrovně pro starší lidi. Je nutné zvýšit atraktivitu odvětví, aby se zvýšila kvalita práce a poskytovaných služeb. V tomto odvětví je vysoký výskyt migrantů, nehlášených a nezdokumentovaných pracovníků, zejména migrantek. Je důležité eliminovat všechny oblasti zranitelnosti lidí pracujících v tomto odvětví a dát pracovníkům příležitost zlepšit své dovednosti a pracovní podmínky ve svůj vlastní prospěch i ve prospěch uživatelů.

EU by měla prosazovat přístup založený na právech a veřejné investice do univerzálních systémů solidarity a systémů sociální ochrany reagujících na rovnost pohlaví na mezinárodní, evropské a národní úrovni. Měla by také sledovat cíle konvergence směrem vzhůru a přidělování finančních prostředků v péči o děti, zdraví, seniory, dlouhodobou péči, zdravotní péči a závislost, aby bylo zaručeno univerzální pokrytí a vysoce kvalitní péče.

Za účelem uspokojení současných a budoucích potřeb stárnoucí populace vyšší výdaje na všeobecně dostupné a dostupné a kvalitní veřejné služby ve zdravotnictví a dlouhodobé péči musí být považovány za investici. Preventivní péče musí být posílena vhodnými politikami a financováním. Profesní rozvoj, odborná příprava, vzdělávání a uznávání kariéry jsou zásadní pro zlepšení kvality a pokrytí péče a poskytnutí kvalitních pracovních příležitostí. Politiky rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem by měly podporovat pracovníky s povinnostmi péče. EU by měla zavést EU Right2Care podporovanou národními akčními plány.

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

  1. Zaručit přístup ke kvalitní a dostupné zdravotní a dlouhodobé péči (LTC) ve všech členských státech.
  2. Volný pohyb: Revize nařízení 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení s cílem posílit koordinaci těchto systémů, včetně zdravotnictví a dlouhodobé péče, s cílem zlepšit práva mobilních pracovníků.

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

  1. Program EU Right2Care, opřený o národní akční plány v rámci evropského semestru, založený na transparentních a ambiciózních cílech
  2. Monitorování kapacity, fungování a dopadu dobrých životních podmínek pracovníků (v národních systémech a role kolektivního vyjednávání).
  3. Iniciativy EU k posílení odolnosti veřejně financovaných, univerzálních a přístupných systémů zdravotní péče.