Domů / Kapitola I / Rovné příležitosti

Zásada 3

Rovné příležitosti

Přístup k příležitostem častěji závisí na konkrétní skupině, do které pracovník patří. Cílem je začlenit politiku zaměřenou na odstranění diskriminace (ex-post) spolu s proaktivními politikami, které poskytují rovné příležitosti (ex-ante). Snížení ochrany na pracovišti zvyšuje diskriminaci na pracovišti. Opatření, která zmírňují sankce proti nespravedlivému propouštění, snižují sílu odborových svazů (nebo rad zaměstnanců) na pracovišti nebo šíří nestandardní pracovní smlouvy, oslabují stávající antidiskriminační acquis, které stanoví přísné sankční systémy.

Vyloučení z trhu práce nebo nedostatečná výkonnost konkrétních skupin ohrožuje hospodářskou a sociální stabilitu. Diskriminace proto musí být sledovány a hlášeny, zejména LGBTQI *, u nichž existují mezery, pokud jde o ochranu ve vnitrostátních právních předpisech. Rovné příležitosti by měly být podporovány pomocí ukazatelů ekonomické výkonnosti. Opravné prostředky by měly pocházet z posíleného právního rámce. Měly by odstranit diskriminační praktiky na pracovních platformách. Takových praktik lze odradit v důsledku dozoru odborů. Odbory již takové tendence odsoudily, zejména v souvislosti s diskriminací pracovníků v souvislosti s jejich přístupem k „koncertům“ poté, co podnikli jakýkoli druh kolektivní akce. Kolektivní vyjednávání ukazuje cestu vpřed pro lepší ochranu LGBTQI * na pracovišti.

Možná bude vhodnější horizontální směrnice o nediskriminaci, i když Rada dosud nedosáhla konsensu. Rovné příležitosti by měly být poskytovány také žadatelům o azyl, kteří jsou v současné době vyloučeni z oblasti působnosti antidiskriminačních směrnic. Obzvláště důležité je využití hmotných a nehmotných zdrojů k posílení veřejného diskurzu proti xenofobii a rasismu.

Sociální partneři mohou společně nebo jednostranně vyvinout nástroje pro rozpoznávání, prevenci a sankcionování diskriminace se zaměřením na aktivní opatření pro znevýhodněné skupiny. Mohou navázat užší spolupráci s vnitrostátními orgány pro rovné zacházení a stavět na vývoji Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA).

Akce zaměřené na stanovení minimální úrovně práv v EU, rovných podmínek na jednotném trhu

  1. Horizontální směrnice o nediskriminaci, která uznává, předchází a postihuje diskriminaci.
  2. Odstranit výjimky ze stávající antidiskriminační směrnice pro státní příslušníky třetích zemí, kteří hledají ochranu.
  3. Připravované doporučení Rady o rovnosti Romů, jejich začlenění a účasti.
  4. Připravovaná nová strategie EU v oblasti zdravotního postižení.

Akce zaměřené na dosažení vzestupné konvergence životních a pracovních podmínek

  1. Sada nástrojů odborů k uznání, prevenci a sankci diskriminace; podporovat orgány pro rovné zacházení a stavět na výzkumu a výsledcích FRA.
  2. Inovativní komunikační strategie a kampaně proti xenofobii
  3. Zdůraznění vazeb mezi právy odborů, pracovními právními předpisy a rovností a nediskriminací, počínaje postupy kolektivního vyjednávání.