KAPITOLA III (24 – 29)

SOCIÁLNÍ OCHRANA A ZAČLENĚNÍ

 • zajištění plná sociální ochrana a přístup k dostupným a kvalitním veřejným službám. Navazovat dále na doporučení Rady o přístupu k sociální ochraně v příštím legislativním období EU s cílem zlepšit pokrytí nestandardní pracovní síly systémy sociální ochrany. Přijetí opatření ke zlepšení monitorování doporučení z roku 2019, včetně evropské sítě vnitrostátních institucí sociálního zabezpečení.
 • Posílení robustních systémů sociální ochrany, univerzální, efektivní a přiměřená, schopná zajistit slušnou životní úroveň lidem, kteří se potýkají se sociálními riziky, jako je stáří, nemoc, nezaměstnanost atd. jako klíčová součást evropského sociálně tržního hospodářství a evropského sociálního státu.
 • Schválení doporučení zprávy skupiny na vysoké úrovni o budoucnosti sociální ochrany a států blahobytu v EU v souladu se závazkem přijatým v rámci akčního plánu pro implementaci EPSR: podněcování debaty o revizi politiky v souladu s doporučeními zprávy mezi členské státy, přičemž určí oblasti pro možná konkrétní opatření na vnitrostátní úrovni; posílení úlohy EU pro vzestupnou konvergenci v cílových oblastech, které zpráva navrhuje.
 • Rozvoj vysoce účinných, spolehlivých a monitorovaných systémů sociální ochrany, které by měly garantovat práva pracovníků podle EPSR v daném členském státě i v přeshraničním rozměru; posílení digitalizace systémů sociálního zabezpečení s cílem zlepšit transparentnost, jistotu, monitorování a zákonnost operací sociálního zabezpečení, a to jak uvnitř, tak v přeshraničním měřítku.
 • Dále vycházet z doporučení Rady z roku 2019 o Přístup k sociální ochraně v příštím legislativním období EU: vyzvat členské státy, aby se zapojily do podstatných reforem s cílem zajistit jak formální, tak účinné pokrytí pracovníků a osob samostatně výdělečně činných prostřednictvím přiměřených a transparentních systémů sociální ochrany; zlepšení přístupu, účinnosti a přiměřenosti sociální ochrany nestandardní pracovní síly vyplněním mezer v systémech; řešení stávajících nedostatků ve formálním krytí pro osoby samostatně výdělečně činné podporou vývoje dobrovolného přístupu k povinnému, který by řešil širší důsledky jejich nedostatečného přístupu k systémům pro fungování trhů práce, stabilizační kapacitu systémů sociálního zabezpečení a jejich financování.
 • Stavíme na doporučení o minimálním příjmu: posouzení její účinnosti a jejího společenského dopadu v rámci členských států; zavedení směrnice, která definuje společné normy EU pro systémy minimálního příjmu a zvýší jejich přiměřenost, účinnost, míru využívání a pokrytí, s konkrétním, vyrovnat se s strategie proti chudobě, s ohledem na dosažení Cíl titulku Porto on Snížení chudoby.
 • Posílení efektivní a vzestupné konvergence v implementaci doporučení o cenově dostupné vysoce kvalitní dlouhodobé péči.
 • přijímání opatření ke zlepšení monitorování doporučení, včetně evropské sítě vnitrostátních institucí sociálního zabezpečení; další rozvoj kvalitativních a kvantitativních ukazatelů ověřujících účinné provádění doporučení, a to jak v kontextu monitorovacího rámce, tak předkládáním nových iniciativ;
 • Posílení úlohy odborů při sledování doporučení a vývoje politik v oblasti sociální ochrany: předpokládat tříletou stěžejní zprávu, založenou na příspěvku institucí sociální ochrany členských států a sociálních partnerů, sepsanou Výborem pro sociální ochranu a Evropskou komisí s cílem zviditelnit trendy v systémech sociální ochrany v celé EU, včetně pokroku v provádění doporučení zprávy skupiny na vysoké úrovni o budoucnosti sociální péče;
 • Zajištění univerzálního přístupu založeného na právech k vysoce kvalitním veřejným službám, včetně péče o děti a dopravy. Přijímání opatření k zajištění plného respektování práva na přiměřené, slušné a dostupné bydlení. Zajištění kvalitních služeb a právo pracovníků poskytovat kvalitní služby.
 • Podpora přístupu založeného na právech a veřejných investic do univerzálních, solidárních a genderově citlivých systémů sociální ochrany na mezinárodní, evropské a vnitrostátní úrovni. Sledování cílů vzestupné konvergence a přidělování finančních prostředků v péči o děti, zdraví, seniory, dlouhodobou péči, péči o osoby se zdravotním postižením a péči o závislé osoby s cílem zaručit univerzální pokrytí a vysoce kvalitní péči.
 • Stavíme na pozitivní zkušenosti TAK URČITĚ, představení an iniciativa k vytvoření nástroje EU zaměřeného na systémy udržení pracovních míst, se společným přístupem k aktivní politiky trhu prácea navrhování trvalých stabilizátorů/zajištění EU vládních výdajů na zaměstnanost a sociální ochranu. Rozsah SURE by měl být rozšířen na pomoci pracovníkům a společnostem přijmout spravedlivá přechodná opatřenía rozsah tohoto opatření se rozšířil na všechny kategorie nestandardních, samostatně výdělečně činných a nejistých pracovníků.
 • Pevné zakotvení cíle snížit rozdíly v důchodech mezi ženami a muži ve strategii pro rovnost žen a mužů po roce 2025.
 • Na základě doporučení o minimálním příjmu zavádíme a směrnice definující společné normy EU pro systémy minimálního příjmu, aby se vyrovnala se strategií proti chudobě s ohledem na dosažení hlavního cíle Porta na snížení chudoby.