KAPITOLA II (24 – 29)

FAIR PRACOVNÍ PODMÍNKY

 

 • Řešení nejisté práce musí být považováno za prioritu. Ukončení nejisté práce zaručením zákonných práv na smlouvy na dobu neurčitou a práci na plný úvazek. Zákaz smluv typu „on-demand“ a smlouvy typu nula hodin a dalších ujednání a forem nejisté práce, čímž se smlouvy na dobu neurčitou staly standardem, s důrazem na pracovníky zaměstnané v nových formách práce a v digitální ekonomice/platformách. Jednání o ambiciózní směrnici o kvalitních stážích s cílem snížit sociální vyloučení mladých lidí. Zajištění kvalitních pracovních míst a zlepšení pracovních podmínek je klíčová pro řešení nedostatku pracovních sil. Nejlepší způsob, jak zajistit kvalitu práce a spravedlivé pracovní podmínky, je podpora a posílení kolektivního vyjednávání, zejména na odvětvové a meziodvětvové úrovni. Zvýšení pokrytí kolektivním vyjednáváním by mělo být prioritou ve všech členských státech a mělo by podnítit rozhodná opatření, mimo jiné prostřednictvím ambiciózního provedení směrnice o přiměřené minimální mzdě s cílem 80% pokrytí a směrnice o transparentnosti odměňování žen a mužů.

 • Obrana a posilování práv odborů a pracovníků, včetně všeobecného práva na organizaci, přístupu odborů na pracoviště, práva na kolektivní vyjednávání a práva na stávku. Je třeba zabránit útokům na odbory: rozbití odborů musí být trestné jako zločin! To je nezbytné pro obranu a posílení demokracie v Evropě.
 • Přijetí účinných opatření EU na ochranu pracovních míst a příjmů, včetně důchodů, s rozhodnými opatřeními k řešení sociálního rozměru krize životních nákladů. Je klíčové podporovat zvyšování mezd a podporovat sbližování příjmů a pracovních podmínek směrem nahoru.
  Představujeme a Evropský rámec na podporu sbližování mezd směrem nahoru a zajistit, aby nadnárodní společnosti uznávaly odbory a vyjednávaly s nimi kolektivní smlouvy na národní úrovni ve všech zemích, ve kterých působí, a aby vymezily cestu ke stejné odměně za práci stejné hodnoty s ohledem na mzdy vyplácené pracovníkům v různých zemích.
 • Dosažení klimatických cílů prostřednictvím a jen přechod. Zavedení směrnice pro spravedlivý přechod ve světě práce prostřednictvím předvídání a řízení změn na základě principů zapojení odborů a kolektivního vyjednávání.
 • Zvýšení kontroly pracovníků nad flexibilitou pracovní doby a snížení pracovní doby, při zachování plné mzdy a kompenzačního náboru, včetně pracovních ujednání, která zajistí genderově transformativní přístup a pro ty, kteří nedobrovolně pracují na částečný úvazek, zvýšit jejich smluvní dobu.
 • Zavedení varovného mechanismu, který sociálním partnerům poskytne příležitost podat zprávu, když členské státy nesplní své závazky v oblasti sociálního dialogu. Takový výstražný mechanismus by měl: (i) být vytvořen po dohodě s meziodvětvovými sociálními partnery na úrovni EU, (ii) stanovit, že meziodvětvoví sociální partneři na úrovni EU mohou jednotlivě nebo společně předložit výstražnou zprávu svým vlastním jménem nebo jménem národního sociálního partnera, (iv) stanovit strukturu pro vypracování varovné zprávy o situacích, kdy se nepodařilo dostatečně zapojit sociální partnery na vnitrostátní úrovni ve vztahu k jasně definovaným strukturám sociální politiky, (v) stanovit opatření, která Komise lze očekávat, že budou následovat, (vi) stanovit typ zprávy, kterou Komise vypracuje o přijatých opatřeních a zajištěných změnách, (vi) umožnit pravidelná setkání mezi meziodvětvovými sociálními partnery EU diskutovat o pokroku.
 • Zavedení požadavku na posouzení dopadů sociálního dialogu – jako základního nástroje k zajištění respektu a podpory sociálního dialogu. Od zákonodárců EU by se mělo požadovat, aby uvedli, jak byl sociální dialog podporován jejich návrhy – bez ohledu na obor (podobně jako v testu MSP). Výbor pro kontrolu regulace by měl zajistit jeho uplatňování a podat o něm zprávu v rámci posouzení dopadů, přičemž stanoví, jak iniciativa zajistí zapojení sociálních partnerů a aktivní podporu sociálního dialogu a respektování výsad odborů. Mělo by být rovněž provedeno hodnocení ex post stávajících nařízení a směrnic, aby bylo možné identifikovat a napravit veškerá omezení nebo praktiky, které podkopávají sociální dialog a kolektivní vyjednávání na všech úrovních.
 • EOK to zdůrazňuje Evropský sociální dialog vyžaduje plnou a přímou interní podporu Komise, politicky, finančně i administrativně, pro meziodvětvový i odvětvový sociální dialog. Výzva Komise k většímu počtu dohod se sociálními partnery vyžaduje jasný politický závazek, přiměřené zdroje a podporu Komise pro odvětvový a meziodvětvový sociální dialog.
 • Zajištění účinné regulace AI na pracovišti zakotvením zásady „člověk pod kontrolou“ do legislativy EU. To mimo jiné zahrnuje plné respektování práv zaměstnanců a odborů, jakož i plné zapojení odborů a kolektivního vyjednávání na každém kroku (návrh, implementace, přehodnocení atd.) životního cyklu systému umělé inteligence. jak posílit informovanost, konzultace a účast odborů a zástupců zaměstnanců při zavádění těchto aplikací na pracovišti.
 • Závazek dosáhnout nulových úmrtí na pracovišti a kvůli práci. Zlepšení a rozšíření právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších evropských iniciativ k dosažení tohoto cíle. Předcházení psychosociálním rizikům a online obtěžování a zahanbování v práci prostřednictvím evropské směrnice. Kromě toho je zásadní přizpůsobit evropský legislativní rámec týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby chránil pracovníky před vznikajícími riziky spojenými se změnou klimatu, jakož i odpovídající strategie přizpůsobení a zmírňování. Představujeme legislativu EU, která stanoví teplotní limity pro práci, venkovní a vnitřní.
 • Rozvíjení iniciativ k zajistit plné vymáhání práv zaměstnanců a odborů a posílit inspekční služby v oblasti pracovního a sociálního práva a mechanismy stížností.
 • Zavedení obecného právního rámce EU pro subdodávky s cílem omezit délku subdodavatelského řetězce a zajistit společnou a nerozdílnou odpovědnost, čímž je pracovníkům umožněno domáhat se svých práv, domáhat se nápravy a volat podniky k odpovědnosti. Řešení umělých přeshraničních ujednání, jako jsou nekalé subdodavatelské a poštovní společnosti.
 • Zlepšení prosazování pravidel pracovní mobility účinnějším Evropským úřadem práce (ELA). V duchu tripartity by ELA měla posílit své strategické zapojení sociálních partnerů na všech úrovních a zajistit, aby sociální evropští, sektoroví a národní sociální partneři byli zapojeni do vypracování a provádění úkolů a činností úřadu strukturovaně, systematicky a včas.
 • Zřízení národních kontaktních míst pro společnosti a mobilní pracovníky s dotazy ohledně platné národní legislativy. Trvalé financování by mělo být poskytnuto z rozpočtu EU posílit odborové poradenské struktury na národní a regionální úrovni, aby podporovaly mobilní a migrující pracovníky v terénu, které odborům účinně umožní plnit úkoly, které jim přidělují pravidla EU, a pomůže pracovníkům uplatňovat a uplatňovat svá práva podle pravidel EU pro mobilitu a pracovní migraci.
 • Pokud jde o nástroje záruky pracovních míst, evropský program podporující místní iniciativy na vytváření přímých pracovních míst by poskytl pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané prostřednictvím státního programu pro uchazeče o zaměstnání, kteří nemohou najít příležitosti na otevřeném trhu práce. The Záruka zaměstnání by měla být postavena na následujících hlavních principech: i) nabídka pracovních příležitostí, které jsou v souladu s individuálními kompetencemi a kariérními aspiracemi; ii) dobrovolné zapojení nezaměstnaných osob bez podmínek v případě odmítnutí pracovních nabídek (např. zamezení přístupu k dávkám v nezaměstnanosti) a bez dopadů na účastníky, kteří se rozhodnou opustit zaměstnání nebo program; iii) poskytování kvalitních pracovních nabídek se smlouvami na dobu neurčitou, mzdami a právy v souladu s příslušnou kolektivní smlouvou a národními pracovními normami, jakož i příležitostí ke zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci; iv) a územní přístup: strategie zdola nahoru zakotvená v sociálním dialogu a účasti dalších aktérů regionu s cílem zajistit, aby program reagoval na nenaplněné potřeby území.
 • Rozvoj silné směrnice EPR zajistit účinný přístup ke spravedlnosti a prosazování práv ERZ. Zavedení legislativní iniciativy a rámce EU pro informování, konzultace a účast pracovníků, včetně právně závazných minimálních norem pro zapojení pracovníků do nadnárodních restrukturalizačních procesů.
 • Řešení nedostatečné úplné a řádné transpozice směrnice Směrnice o rovnováze pracovního života v několika členských státech, na což již Komise upozornila.
 • EOK vyzývá Evropskou komisi, aby co nejdříve předložila směrnici o práci na dálku a právu na odpojení s cílem zajistit odpovídající pracovní podmínky pro lidi pracující na dálku a lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem pro všechny pracovníky. Měl by: i) zaručit stávající právo na odpojení; ii) Zajistit rovné odměňování a zacházení pro pracovníky na dálku; iii) chránit soukromí a předcházet invazivnímu sledování; iv) zajistit, aby rozhodnutí o práci na dálku bylo v rukou pracovníka a nejednalo se o nahrazení pracoviště; v) Zaručit zapojení odborů prostřednictvím kolektivního vyjednávání při navrhování a poskytování práce na dálku.
 • Zajištění silné investice do péče a vytvořit vysoce kvalitní veřejnou infrastrukturu inkluzivních a neziskových pečovatelských služeb, které jsou dostupné a dostupné všem a poskytují vysoce kvalitní pracovní místa ve veřejné pečovatelské službě. Vysoce kvalitní veřejné služby jsou základním právem a musí podporovat demografický, demokratický a socioekonomický rozvoj. Jejich dostupnost, která musí zohledňovat pohlaví, je hlavním nástrojem pro boj s nerovnostmi a nerovným rozdělením pečovatelských povinností a zároveň poskytuje příležitosti a vysoce kvalitní pracovní místa pro všechny.
 • Zajištění a spravedlivý přístup k migraci a azylu založený na právech. Migrace musí být spravedlivá a založená na lidských právech a se všemi pracovníky bez ohledu na národnost by se mělo zacházet stejně a jejich práva by měla být respektována. Pracovní migraci ze zemí mimo EU (třetí země) by bylo možné zlepšit a poskytnout více příležitostí pro pravidelné a slušné cesty pracovní migrace napříč úrovněmi dovedností a odvětvími. Zajištění pravidelných migračních cest je jediným způsobem, jak chránit migrující pracovníky a zabránit jim před zneužíváním a vykořisťováním, včetně ujednání o falešném vysílání mezi členskými státy EU.