KAPITOLA I (24-29)

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A PŘÍSTUP NA TRH PRÁCE

  • Zajištění, aby EU přijala opatření k zaručení práva všech na vysokou kvalitu a inkluzivní celoživotní vzdělávání bez nákladů pro pracovníky a během pracovní doby, jako individuální, vymahatelné právo na školení vůči zaměstnavateli. Je také klíčové zajistit všem pracovníkům placenou dovolenou na vzdělávání a právo na přístup k plné kvalifikaci, validaci neformálního a informálního učení a pracovních zkušeností a bezplatné a kvalitní kariérové ​​poradenství a poradenství. Je nezbytné přispět k posílení sociálního dialogu zaměřeného na podporu rekvalifikace a zvyšování kvalifikace řízené sociálním dialogem a k tomu, aby sociální partneři měli strategičtější roli v evropských a vnitrostátních politikách a v mechanismech financování odborné přípravy, zejména při zjišťování kvalifikačních potřeb pro budoucnost, definování rámců kvalifikací a kompetencí, přizpůsobení vzdělávacích osnov a jejich designu potřebám pracovníka.
  • Přijmout důraznější opatření na úrovni EU odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů. Zajištění rychlé a ambiciózní transpozice a provádění směrnice o transparentnosti odměňování žen a mužů na vnitrostátní úrovni vedoucí k přehodnocení práce vykonávané převážně ženami a k ​​silnější podpoře kolektivního vyjednávání s cílem odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů a podpořit odborný růst.
  • Vyvinout potřebné iniciativy ukončit všechny formy násilí na základě pohlaví ve světě práce, včetně online. Pokud jde o boj proti genderově podmíněnému násilí, je zapotřebí komplexního přístupu zohledňujícího domácí násilí, kybernetické násilí, psychické násilí a ekonomické násilí. Prosazovat silnou směrnici o boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, která předpokládá silnou roli odborů.
  • Zajištění rychlé ratifikace Úmluvy ILO 190, odstranění násilí a obtěžování ve světě práce ve všech evropských zemích.
  • Vypracování nové a ambiciózní strategie rovnosti žen a mužů po roce 2025, která by měla uznat a podporovat klíčovou roli, kterou hrají odbory, sociální dialog, kolektivní vyjednávání a vyjednávání o rovnosti.
  • Podporovat kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy s cílem aktivně podporovat rozmanitost, toleranci a začlenění na všech úrovních a postavit se proti všem možným důvodům diskriminace a pracovního násilí. Implementace akčního plánu EU proti rasismu, strategie EU pro boj proti antisemitismu a strategického rámce EU pro Romy týkající se rovnosti, začlenění a účasti by měla zahrnovat smysluplnou úlohu sociálních partnerů a odborů.
  • Práce směrem k silnější veřejné služby zaměstnanosti, efektivní politiky trhu práce a intervence na vytváření pracovních míst s ohledem na sociální podmínky
    kvalitních pracovních míst pro veřejné dotace na nábor.