Zaměstnávejte a přizpůsobujte se

Zaměstnávejte a přizpůsobujte se

Domů / Kapitola II / Emplois sûrs et adaptables

Zásada 5

Zaměstnávejte a přizpůsobujte se

Le marché du travail européen s'est fortement détérioré au cours du premier semestre 2020 suite à la pandémie de Covid-19 et aux mesures prises pour endiguer la contagion. Les travailleurs occupant des emplois instables, mal payés et / ou à temps partiel (y compris les travailleurs sans papiers et non déclarés) on été les premiers à subir les conséquences sociales de la pandémie.

Nestandardní postup vývoje neregistrovaných etnických norem a předvádění au cours des dernières décennies est un résultat direct d'un modèle économique qui déplace les risques de l'employeur vers le travailleur. La transition versus des contrats à durée indéterminée est freinée en raison d'une fiscalité et d'une législation qui créent un biais économique négatif contre les formes standards d'emploi. En effet, les indicateurs ne révèlent ni conversgence ni amélioration au niveau européen de qualité du travail. Sociální teplota v sociálních sítích série indikačních ukazatelů druhé úrovně pro odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost v průmyslových vzorech: que: salaires décents, sécurité d'emploi (contrat standard) et accès à la protection sociale , příležitost k práci, dlouhá doba života, podmínky cestování, láska k cestování, životní prostředí, životní prostředí, životní prostředí, životní prostředí a životní prostředí, kolektivní péče (sociální sdružení a sociální sdružení) voir aussi P4). Dans le contexte de la crise du Covid-19, unpromisis entre stimulation de l'activité économique d'une part et création d'emplois de qualityité d'autre part devrait toujours être évité.

Les travailleurs de plateforme ont livré des repas et des biens au domicile de personnes en quarantaine ouinfectedes par le virus. La pandémie mondiale a démontré la nécessité pour les travailleurs non standards de bénéficier de la même protection juridique que les travailleurs sous contrats réguliers avec un accès à la prévention en matière de santé et de sécurité autorsky lesní sociální porodit. Tout en respectant pleinement les modèles nationaux de marché du travail et l'autonomie des partenaires sociaux nationaux et leur droit à conclure des conventions collectives, cela se fera à travers des iniciativy visant à établir et garantir un ensemble complete droits pour tous les travailleurs - y compris les travailleurs sans papiers, non déclarés, non standards et indépendants - pour que les travailleurs précaires aient plus de poids pour négocier des conditions de travail qui répondent à leurs besoins.

Le cadre législatif devrait être amélioré pour assurer une transposition coordonnée de la směrnice relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles (CTTP). Ce type d'effort concerté devrait réduire le temps nécessaire à la transposition en recourant à descords interprofessionnels des partenaires sociaux nationaux.

Les mesures visant à réduire la fragmentation du marché du travail viendront de la mise en œuvre et du contrôle de la recommandation européenne sur l'accès à la protection sociale (voir également P13). Social tablo de bord social en particulier permettra de détecter la diskriminační základna sur le statut professionalnel (aktuellement, les discriminations sont identifiées sur base de l'âge, du sexe et du niveau d'études).

Akce visant à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Úvod, relativní a relativní formace, formální vzdělávání, zákonné a formální formace, zákonná kvalifikace a zákonná kvalifikace (princip principu 1).

 2. Contrôler la mise en œuvre de la recommandation sur l'accès à la protection sociale et, dans quatre ans, décider si une směrnice serait plus efficace.

 3. Účinná směrnice de la Assurance l'application relativní à des podmínky de travail transparentes et prévisibles (CTTP).

 4. Prochain règlement de l'UE relatif aux travailleurs non standards et aux travailleurs des entreprises de plateforme.

 5. Prochain plan d'action de l'UE sur l'intégration et l'inclusion.

 6. Záruka zaručující účinnou de la direktivu sur les sankce à l'encontre des Employeurs

Akce zaměřené na konvergenci ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Program kvalifikace: Contributor les effets de la segmentation du marché du travail, évaluer les progrès en faveur d'emplois sûrs et adaptables et les mesures d'activation et supprimer les écarts basés sur le statut professionnel.

 2. Hodnotitel l'acquis národní a evropský compte tenu des formes nouvelles de travail et se préparer pour l'avenir du travail: záruka d'emploi, ochrana proti licenci abusif, droit à un emploi à temps plein, souveraineté des travailleurs sur leur temps de porodit.

Mzdy

Mzdy

Domů / Kapitola II / Salaires

Zásada 6

Mzdy

Zajištění toho, aby kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení byly právem a rovností přístupnou pro všechny studenty a pracovníky  je zásadní. 52 milionů dospělých v Evropě má nízkou kvalifikaci a několik zemí má třetina pracovníků velmi nízkou úroveň základní gramotnosti a numerické gramotnosti. Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace dospělých v Evropě je proto společenskou odpovědností a nezaměstnaní a pracovníci potřebují účinnou podporu na trhu práce  pro spravedlivější technologické a zelené přechody.

Společné projekty prováděné sociálními partnery EU a Společné prohlášení poskytnout důkaz, že přístup ke školení zaměstnanců se na jednotném trhu značně liší v závislosti na smluvním postavení, pohlaví a sociálně-ekonomickém zázemí pracovníků a práva na školení se liší v závislosti na různých velikostech společností, průmyslových odvětví a služeb, veřejných a soukromých společností, a geografické oblasti v Evropě.  Přijetí této zásady by se mělo rovněž zabývat odstraněním diskriminace na základě pracovního postavení a zohlednit její dopad na boj proti nerovnosti a na podporu začlenění žen na trh práce.

Je nezbytné podporovat provádění prvního principu pilíře pomocí udržitelné veřejné investice do vzdělávání a odborné přípravy, vylepšuje procesem evropského semestru a jasnými cíli v rámci sociální hodnotící tabulky  a společnostmi, které přebírají finanční odpovědnost za školení pracovníků,  Souvislost mezi ESF + a prováděním EPSR je jasná. Samotný finanční závazek však není dostatečný. Při jednáních o příštím víceletém finančním rámci (2021–2027) existuje návrh, který by potenciálně vedl ke dvojímu snížení výdajů z Evropského sociálního fondu + (ESF +) v důsledku zrušení stávajícího minimálního podílu financování politiky soudržnosti 23.1% který musí členské státy vynaložit na projekty ESF +. ESF + by měl být využíván takovým způsobem, aby všichni pracovníci na všech úrovních dovedností mohli těžit z vysoce kvalitního inkluzivního školení zaměstnanců a placeného volna, které vede k získání kvalifikace.

Každý členský stát EU by měl zaručit přístup a právo na vzdělávání a odbornou přípravu pro všechny věkové studenty a země, kde toto právo není poskytováno, by měly v rámci účinného sociálního dialogu se sociálními partnery podniknout kroky k provedení první zásady. Opatření členských států by se měla zaměřit na posílení schopnosti pracovníků přístup k kvalitnímu a inkluzivnímu školení týkajícímu se profesionálních a základních dovedností a klíčových kompetencí, včetně digitálních dovedností, po celý jejich pracovní život. Osvědčené postupy ukazují přidanou hodnotu odborů při navrhování právně založeného přístupu k výcviku a dalšímu vzdělávání pracovníků, bez ohledu na stav zaměstnání a s ohledem na genderové perspektivy.

Jedním z nástrojů, který může pomoci zaručit tato práva a poskytnout dobré řešení přenositelnosti práv na školení, může být iniciativa na úrovni EU za účelem zřízení „individuálních účtů pro učení“ pro lidi v produktivním věku. Jelikož však toto téma ovlivňuje pracovní podmínky a kolektivní vyjednávání v mnoha členských státech, neměla by Evropská komise pokračovat v přípravě návrhu, aniž by do procesu zapojila sociální partnery. Jakákoli iniciativa by měla kombinovat individuální přístup ke školení s kolektivními právy, aby se zajistilo, že účty individuálního školení spadají pod společnou odpovědnost zaměstnavatelů a orgánů v souladu s vnitrostátními postupy. Iniciativa na úrovni EU by měla stanovit minimální standardy při plném respektování vnitrostátních systémů odborné přípravy a úlohy sociálních partnerů a musí plně respektovat stávající kolektivní smlouvy a vnitrostátní postupy v tomto odvětví. Sociální ochrana může zasáhnout a zajistit financování zásady 1, ale měla by jít ruku v ruce s větší ochranou při práci, včetně větší ochrany před (hromadným) propouštěním. Jinak by byli zaměstnavatelé motivováni k tomu, aby se rozhodli pro propouštění místo toho, aby investovali do své vlastní pracovní síly, aby společně prošli přechodem.

Akce visant à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Une směrnice-kádr garantissant que les salaires minimums légaux ne sont pas fixés sous un seuil de décence et sont définis en impliquant les partenaires sociaux.

 2. Une směrnice evropská relativní à l'écart salarial entre les hommes et les femmes et à des mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations.

Akce zaměřené na konvergenci ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Plánování činnosti národních rozvojových agentur na základě konzultací s partnery partnery společnosti se společenskou odpovědností za kolektivní sérologii a směrnici-kádr sur des Salaires minimálních etiket a kolektivních sdělovacích prostředků.

 2. Semestre européen: program de mesures salariales favoritable.

Informace týkající se podmínek používání a ochrany licence

Informace týkající se podmínek používání a ochrany licence

Domů / Kapitola II / Informace týkající se podmínek používání a ochrany en cas de licenceement

Zásada 7

Informace týkající se podmínek používání a ochrany licence

Les données sur les salaires et la négociation kolektivní montrent que les tendences salariales restent moroses sans aucune conversgence à la hausse. Cela est principement dû:

 • kolektivní kolektivní sdělovací prostředky a konvence kongresů en raison d'attaques contre les mécanismes et les processus de négociation kolektivní ainsi qu'à une couverture réduite des conventions collectives;
 • aux règles du pacte de stabilité et de croissance (PSC) qui Impozantní nerovnoměrný tlak nadměrné surové systémy národní ainsi qu'aux programy de Troïka qui ont détruit la négociation kolektivní;
 • aux salaires minimums légaux qui - là où ils existent - peuvent encore se situer sous un seuil de décence et ne garantissent pas des conditions de vie dignes aux travailleurs et à leurs familles ainsi qu'au manque d'implication des partenaires sociaux dans la fixation de ces salaires;
 • au nombre trop élevé de travailleurs non couverts par Convention kolektivní hlavní uniquement par contrats jednotlivels.

Les lacunes dans les cadres institutenels de négociation kolektivní penálisent aussi bien les Employeurs que les travailleurs. Les récentes réformes du processus du Semestre européen offeres par la Commission ont donné lieu à des adjques contre les systèmes de négociation kolektivní v plusuurs États membres.

D'énormes différences dans les niveaux de salaires et de négociation kolektivní perzistentní entre et au sein des États membres. Cela mène à une situation de dumping social et de réduction de la demande intérieure dont les conséquences néfastes impactent principement le segment le plus bas du marché du travail. De plus, la fixation inappropriée et injuste des salaires liée au non-Respect des droits en matière de négociation kolektivní vliv également les travailleurs à salaires moyens et dégrade la dynamique macroéconomique.

Il est donc nécessaire de s'assurer que les droits des travailleurs à la négociation kolektivní et à une rémunération équitable sont pleinement Respectes dans tous les États membres. Nejčastější dotazy týkající se podmínek souběžného nakupování v obchodě a v obchodě jsou upřednostňovány konvergence, které jsou podporovány akcemi a správami, a jsou součástí evropského semestru. Une direktive-cadre européenne sur des salaires minimums équitables et sur la négociation kolektivní devra garantir que les salaires minimum légaux ne sont pas fixés sous un seuil de décence et sont définis en impliquant les partenaires sociaux. Il faudra également que cette směrnice rozšířená o kapacitu syndikátů managementu à ce qu'ils puissent négocier des salaires équitables et qu'elle sauvegarde les systèmes účinkující négociation kolektivní et de průmyslové vztahy.

En Europe, une conversgence salariale ascendante comblerait les écarts salariaux entre et au sein des pays (singulièrement entre pays de l'Est et de l'Ouest), améliorerait la part salariale dans l'économie, réduirait les inégalités et stimulerait la demande intérieure la productivité. Cela peut être réalisé par:

 • Un směrnice-kádr européenne sur des salaires minimums équitables et la négociation kolektivní;
 • des actions et mesures promouvant les droits et Capacités en matière de négociation kolektivní, y compris dans le cadre des outils de gouvernance économique et sociale tels que le Semestre européen, les lignes directrices pour l'emploi, le SEDS et le tableau de bord social;
 • l'assurance que seuls les Employeurs Respective Le Droit des Travailleurs à la Négociation Collective et Appliquant La Convention Collective Pertinente Peuvent bénéficier de marchés publics, de subventions, de paiements PAC, de SURE, du plan de relance, etc.

Une směrnice evropská relativní à l'écart salarial entre hommes et femmes et à des mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations est également nécessaire afin de combler ces écarts qu'un renforcement de la coordination dans le cadre du Semestre européen n'a pas rés .

Akce visant à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Zajistitel předvídání a efektivní směrnice o podmínkách za podmínek transparentnosti a transparentnosti a předběžné lesní aplikace CES za použití aplikace rapide et en douceur.

 2. Renforcer les droits collectifs et jednotlivels des travailleurs koncertys par les transitions technologique et verte.

 3. Ratifikace podle Úmluvy č. 158 z roku 1982 o licenci a schválení a účinné žádosti o licenci na CSE na ochranu před zneužitím licencí a informací o ochraně osobních údajů.

 4. Décision N ° 573/2014 / UE relative à l'amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) qui sera officiellement changedée par une décision du Conseil au début de 2021.

Akce zaměřené na konvergenci ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Hodnotitel l'acquis national et européen compte tenu des formes nouvelles de travail et se préparer pour l'avenir du travail comme mentionedné dans le Principe 5.

Sociální dialog a účast des travailleurs

Sociální dialog a účast des travailleurs

Domů / Kapitola II / Dialogue social et particip des des travailleurs

Zásada 8

Sociální dialog a účast des travailleurs

Le Semestre européen a favorisé des réformes qui assouplissent ou réduisent les mesures de protection des travailleurs ainsi que les règles nationales en matière de licenceements jednotlivels (par exemple, le plafonnement des indemnités de départ ou le refus de réintégrus en o atd.). Il ya corrélation directe entre ces réformes et la réduction d'accès à la négociation kolektivní.

L'analyse d'impact de la směrnice CTTP établit l'existence de tous les grands défis que présente ce principe.

Comme mentionedné plus haut, la pandémie de Covid-19 a davantage encore démontré que les formes nouvelles de travail doivent être juridiquement garanties afin que les travailleurs aient accès à la protection dont ils ont besoin et que les travailleurs de plateforme soient . Certaines mesures font déjà partie du plan d'action parmi lesquelles l'instrument juridique annoncé relatif au salaire minimum et à la négociation kolektive, l'accès à la protection sociale, la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes ou la mise en œuvre de la recommandation sur l'accès à la protection sociale. La Commission européenne a enrere annoncé und réglementation prochaine stakeant les travailleurs non standards et les travailleurs des entreprises de plateforme.

Les transitions numérique, verte et démographique modifient leissu productif de l'UE mais les travailleurs sont rarement chráněnci des effets néfastes que ces changes peuvent avoir sur leur situácia individuelle. La majorité des États membres n'enregistrent aucun progrès; des mesures plus efficaces garantissant des transitions plus justes sont nécessaires pour renforcer les droits collectifs and jednotlivels des travailleurs Affects par la transition numérique ou verte. Zúčastněné společnosti Ces mesures:

 • le droit les travailleurs sous emploi de bénéficier d'une formation professionalnelle ou d'une validation de compétences;
 • le droit de bénéficier des PAMT durant les transitions professionnelles;
 • l'obligation pour l'employeur de négocier des plans de transition afin d'anticiper les changes, de définir des strategyies pour sauvegarder le niveau d'emploi et de limiter les externalisations et les conséquences néfastes sur les chaînes d'approvisionnement;
 • le droit des syndicats à l'information et à la konzultace en cas de décisions consultant plus de 5 personnes dans un ou plusieurs Pay ainsi que l'obligation d'entamer des négociations avec les syndicats représentatifs en cas de décisions liées aux transitions technologique et environmentnementale afektivní pracovník a 5 osob;
 • plány přechodu na místní a místní úřad pro místní správu nebo místní skupinu nebo skupinu podniků.

Akce visant à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Cadre renforcé pour la participation des partenaires sociaux dans le Semestre européen, possiblement via une iniciativa législative.

 2. Révision de la směrnice sur les comités d'entreprise européens (CEE) pour garantir que les droits des travailleurs d'établir un CEE et d'être informés et consultés soient pleinement Respectes.

 3. Une iniciativa législative sur l'information, la konzultace et la participation, y compris des normes minimums juridiquement contraignantes pour la représentation des travailleurs dans le conseil d'administration.

 4. Ratifikace de la Convention č. 135 de l'OIT de 1971 sur les représentants des travailleurs.

 5. Une směrnice evropská směrnice o bdělosti mettant l'accent sur le respekt, la promotion et l'application des droits humains et d'une potrubí zodpovědný des affaires.

Akce zaměřené na konvergenci ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Plán strategického plánování kapacit a rozvoje sociálních dialogů na národní úrovni.

 2. Soutien des partenaires sociaux pour la mise en œuvre d'accords-cadres autonomes, en partulier dans les pays où ils font défaut.

 3. Accroissement des ressources dans le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la formation et les organes représentatifs des travailleurs. Accroissement des ressources pour des iniciativy soutenant l'établissement et le bon fonctionnement des CEE et autres organes transnationaux d'information et de consulting des travailleurs.

Équilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Équilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Domů / Kapitola II / Équilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Zásada 9

Équilibre entre la vie professionalnelle et la vie privée

Au niveau européen, les partenaires sociaux exploitent la marge que leur fournit le Traité careant le dialog social en incluant la négociation d'accords autonomes européens  dans leurs programs de travail. Toutefois, le manque de négociations collectives multi-employedeurs dans les États membres rend très difficile la mise en œuvre d'accords autonomes européens (voir également P6). Assurer l'application de ces Accords exige davantage d'efforts et un renforcement des Capacités. Ce ce offer, tant les ressources que les outils de renforcement des Capacités devraient être zaručeno (a žádná povzbuzení comme indiqué dans le P8). Le Semestre européen peut établir les kritères de référence pour mesurer les progrès dans la mise en œuvre des Accords autonomes européens.

Mezinárodní sdružení účastníků CES na evropském semestru montre que les úsilí se zaměřením na společenské otázky a etické implikace v semestru se sledováním otisků prstů. Cela koncertne en particulier la dimension nationale du Semestre. Une règle européenne (možnost přes novou směrnici o změnách v zákoně 1466/1997) nést závazek nést závazky nést vládní spolky národního sdružení konzultantů lesní partnery společenské a jiné rozdíly v dialogu, kvalitativní plánování, kvalitativní plánování adéquat, accès ad hoc à l'information et capacités matérielles et immatérielles des partenaires sociaux.

Jedinečná snaha o zlepšení životních podmínek v životním prostředí je nebezpečná a jedinečná. L'expérience montre que les décisions d'entreprise nezaslouží si ceny za vaření na základě zjednodušené práce. Příklad: des manquements dans les lois nationales transposant les directives européennes, et en specificly la refonte de la směrnice CEE, font překážka aux droits à l'information et à la konzultace. Les sankce prévues dans le droit národní sont rarement proporcionální, účinné a odrazující. Les droits à l'information et à la konzultace ne couvrent pas l'implication et la protection des travailleurs. La législation européenne devrait stimuler une Convergence à la hausse en Europe.

Au titre du principe 8, il faudrait plaider pour le droit des travailleurs à négocier collectivement (indépendamment de la nature de leur contrat de travail). Ce droit est un droit fondamental et est reconnuant tant que tel par l'UE. Les bénéfices sociétaux qu'entraînent les conventions collectives en matière d'équité, de équitables et de progrès tels que les acccords couvrant les travailleurs non standards et les travailleurs des entreprises de plateforme (y compris les indépendants) devraient être considérés dehors du champ d'application de l'article 101 TFUE et des règles de concurrence nationales. Evropský deník souběžnosti a mezinárodní souběhy národních zákonů o tlumočení světových fondů pro průzkum fondů sběratelů národních sběratelů nese to, co se stalo, y nestandardní standardy, formáty a jednotlivci.

Akce visant à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Contrôler l'application anticipée de la směrnice sur l'équilibre entre vie professionalnelle et vie privée, y compris en matière de pécule de vacances.

 2. Développement d'un cadre CES paneuropéen pour contrôler l'impact des conventions collectives sur l'équilibre entre vie professionalnelle et vie privée à tous les niveaux.

 3. Hodnotitel a vedoucí odboru směrnice o mateřství.

Akce zaměřené na konvergenci ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Echange de pratiques européennes de financement d'instruments pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (moyens publics et mesures en matière de négociation collective).

 2. Le Semestre européen devrait contrôler:

  - účast na projektu des femmes dans le marché du travail en differentant emploi à temps plein et à temps partiel;

  - poměrná část žen a mužů, kteří nechodí do styku s maturitami.

 3. Dans le cadre du Semestre, développer et contrôler les liens entre investissements publics dans l'éducation et la formation, politiques et services d'activation (en particulier en matière de soins) et emploi des femmes; využití žánru indické d'égalité.

 4. Soutenir et incentager les partenaires sociaux à négocier et à conclure descords ambitieux pour la mise en œuvre de la směrnice sur l'équilibre entre vie profesionnelle et vie privée. Développer outils et formations relatifs à des convences collectives portant sur des mesures en la matière.

Prostředí travailu, zdraví a přizpůsobení a ochrana zdraví

Prostředí travailu, zdraví a přizpůsobení a ochrana zdraví

Domů / Kapitola II / Environnement de travail sain, sûr et adapté, et protection des données

Zásada 10

Prostředí travailu, zdraví a přizpůsobení a ochrana zdraví

Ústava La Covid-19 plus důležitá sanitární péče, ekonomika a sociální péče v evropské historii l'Histoire de l'Union. La dimenze santé et sécurité au travail (SST) je složená z hlavních strategií evropské strategie omezující šíření viru a udržující ekonomickou aktivitu. De nombreuses mesures nationales ont été prises pour combattre la pandémie, y compris des mesures related aux lieux de travail et aux déplacements entre domicile et travail.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les travailleurs de nombreux secteurs (des femmes pour la plupart) not restés physiquement presentes sur leur lieu de travail et en première ligne du combat contre le virus, que ce soit dans le domaine des soins de santé, du nettoyage ou du commerce de détail. Dans le cadre de la deuxième vague de la contagion, les gouvernements ont mis les mesures de confinement de côté et instauré une reprise contrôlée des activityités et de retour au travail. Úspěšná strategie pro strategii l'Edependra en grande partie de l'adéquation et de l'efficacité des politiques de SST qui seront adoptées.

Les mesures příbuzní à la sécurité et à la santé au travail, que ce soit par le biais de la législation ou de convention collectives, soutiennent pratiquement le retour au travail. L'implication des syndicats dans l'élaboration de ces mesures est essentielle. Suite à l'assouplissement du confinement, des mesures préventives appropriées dans le chef des employedeurs contribueront à assurer un retour sûr et sain au travail, notamment en veillant à la distanciation physique et à la disponibilité d'équipements staffs de protection. Elles favoriseront aussi le ralentissement de la transmission du virus.

Akce visant à fixer un socle minimum de droits au niveau européen

 1. Přijetí rychlého komisaře la du du juin d'inclure le virus Covid-3 (SARS-CoV-19) dans la liste des agents biologiques de l'annexe III de la směrnice 2/2000 / CE sur la protection des travailleurs Contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail.

 2. Reconnaissance de la Covid-19 en tant que maladie professionalnelle dans tous les secteurs et pour tous les travailleurs quel que soit leur statut.

 3. Contrôler et renforcer la transposition des directives 2017/2398, 2019/130 et 2019/983 et l'application de l'acquis européen actuel ..

 4. Développer et poursuivre nos revendications pour un niveau zéro de cancer professionnels, y compris le développement d'analyses des risques et une révision de la směrnice amiante.

 5. Směrnice Evropské unie o psychosociálních problémech a problémech pohybového aparátu.

Akce zaměřené na konvergenci ascendante des conditions de vie et de travail

 1. Développer et poursuivre nos revendications pour une tolérance zéro pour les accidents mortels et la prévention des accidents au travail. Nápis pojmu „zéro accidents mortels“ v prochaine strategii santé et de sécurité (SST).

 2. Cartographier le rôle des représentants des travailleurs et évaluer l'efficacité des droits des syndicats pour assurer l'application réelle de la législation européenne sur la SST.

 3. Développer und méthodologie standard uniforme / unique et un système d'information commun dans l'UE sur le signalement des accidents professionnels ainsi qu'une information sur les systèmes d'assurance des accidents et maladies professionalnels et partage de bonnes pratiques.