ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СТЪЛБ ЗА СОЦИАЛНИ ПРАВА: ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ETUC

Глава I

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА

Глава II

ПРАВНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА

глава III

СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И ВКЛЮЧВАНЕ

Планът за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права („EPSR“) трябва да служи като инструмент за държавите-членки за справяне с добре познатите предизвикателства, пред които е изправена Европа (напр. Цифровизация, зелен преход, миграция и демографски промени). Той дава насоки и също така предлага да се приеме общо законодателство въз основа на общи цели в рамките на засиленото сътрудничество, координация и солидарност. Това е още по-необходимо сега, тъй като сме изправени пред негативните ефекти на пандемията COVID-19 върху здравето, заетостта, социалните и икономическите аспекти.

„Справедлив и справедлив преход“ ще ни позволи да съчетаем защитата на околната среда и здравето със социалната справедливост и качествената заетост на пълен работен ден.  Това започва със запазването на заетостта. За да подкрепят промяната (цифрова и зелена) и да се адаптират по време на криза, работниците трябва да бъдат уверени, че ще продължат да имат стабилна работа или доход, достатъчен за запазване на добър жизнен стандарт за тях и техните семейства.