ГЛАВА III (24 – 29)

СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И ВКЛЮЧВАНЕ

 • Осигуряване пълна социална защита и достъп до достъпни и качествени обществени услуги. Надграждане на Препоръката на Съвета относно достъпа до социална закрила в следващ законодателен орган на ЕС, за да се подобри обхватът на нестандартната работна сила от системите за социална закрила. Предприемане на действия за подобряване на мониторинга на Препоръката от 2019 г., включително европейска мрежа от национални институции за социална сигурност.
 • Подобряване на стабилни системи за социална защита, универсален, ефективен и адекватен, способен да осигури достоен стандарт на живот за хора, изправени пред социални рискове като старост, болест, безработица и др., като ключов компонент на европейската социална пазарна икономика и европейската социална държава.
 • Одобряване на препоръките от доклада на групата на високо равнище относно бъдещето на социалната закрила и социалните държави в ЕС съгласно ангажимента, поет с плана за действие за прилагане на EPSR: стимулиране на дебата за преразглеждане на политиката в съответствие с препоръките на доклада между държави-членки, идентифицирайки областите за възможни конкретни действия на национално ниво; засилване на ролята на ЕС за възходяща конвергенция в целевите области, предлага докладът.
 • Разработване на високоефективни, надеждни и наблюдавани системи за социална защита, които следва да гарантират правата на работниците съгласно EPSR в дадена държава-членка, както и в трансгранично измерение; засилване на цифровизацията на системите за социална сигурност с цел подобряване на прозрачността, сигурността, наблюдението и законността на операциите за социална сигурност както вътрешни, така и трансгранични.
 • Доразвивайки препоръката на Съвета от 2019 г Достъп до социална защита в следващ законодателен мандат на ЕС: призоваване на държавите-членки да се ангажират със съществени реформи, за да осигурят както официално, така и ефективно покритие на работниците и самостоятелно заетите лица чрез адекватни и прозрачни схеми за социална защита; подобряване на достъпа, ефективността и адекватността на социалната защита на нестандартната работна сила чрез запълване на пропуските в системите; преодоляване на съществуващите слабости в официалното покритие за самостоятелно заетите лица чрез насърчаване на еволюцията на доброволния подход към задължителен такъв, който би се справил с по-широките последици от липсата на достъп до схемите за функциониране на пазарите на труда, капацитета за стабилизиране на системите за социално подпомагане и тяхното финансиране.
 • Надграждане на препоръката за минимален доход: оценка на нейната ефективност и нейното обществено въздействие в рамките на държавите-членки; въвеждане на директива за определяне на общи стандарти на ЕС за схемите за минимален доход и повишаване на тяхната адекватност, ефективност, степен на усвояване и покритие, със специфични, за справяне с стратегията за борба с бедността, с оглед постигане на Porto Headline Target on Намаляване на бедността.
 • Повишаване на ефективната и възходяща конвергенция при изпълнението на препоръката за достъпни висококачествени дългосрочни грижи.
 • Предприемане на действия за подобряване на мониторинга на Препоръките, включително европейска мрежа от национални институции за социална сигурност; по-нататъшно разработване на качествени и количествени показатели, удостоверяващи ефективното изпълнение на препоръката, както в контекста на рамката за мониторинг, така и чрез предлагане на нови инициативи;
 • Засилване на ролята на синдикатите в наблюдението на Препоръките и развитието на политиката в областта на социалната закрила: предвиждане на тригодишен водещ доклад, базиран на приноса на институциите за социална закрила на държавите-членки и на социалните партньори, изготвен от Комитета за социална закрила и Европейската комисия, за да се даде видимост на тенденциите в системите за социална защита в ЕС, включително напредъка в изпълнението на препоръките от доклада на ГВР за бъдещето на социалните грижи;
 • Гарантиране на универсален достъп, основан на права, до висококачествени обществени услуги, включително грижи за деца и транспорт. Предприемане на действия за осигуряване на пълно зачитане на правото на адекватно, достойно и достъпно жилище. Гарантиране на качествени услуги и право на работниците да предоставят качествени услуги.
 • Насърчаване на основан на правата подход и публични инвестиции в универсални, основани на солидарността и съобразени с пола системи за социална защита на международно, европейско и национално ниво. Преследване на цели за възходяща конвергенция и разпределение на финансирането в грижите за деца, здравеопазване, възрастни хора, дългосрочни грижи, грижи за лица с увреждания и зависими, за да се гарантира универсално покритие и висококачествени грижи.
 • Надграждайки положителния опит на СИГУРЕН, представяйки ан инициатива за разработване на инструмент на ЕС, насочен към схемите за запазване на работни места, с общ подход към активни политики на пазара на трудаи разработване на постоянни стабилизатори на ЕС/презастраховане на държавните разходи за заетост и социална защита. Обхватът на SURE трябва да бъде разширен до помогнете на работниците и компаниите да приемат мерки за справедлив преход, а обхватът на тази мярка е разширен за всички категории нестандартни, самостоятелно заети, несигурни работници.
 • Силно закрепване на целта за намаляване на разликата в пенсиите между половете в стратегията за равенство между половете след 2025 г.
 • Надграждайки препоръката за минимален доход, въвеждайки a директива за определяне на общи стандарти на ЕС за схеми за минимален доход, за да се справи със стратегията за борба с бедността, с оглед на постигането на основната цел на Порто за намаляване на бедността.