ГЛАВА I (24-29)

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА

  • Гарантиране, че ЕС предприема действия, за да гарантира правото на всички на високо качество и приобщаващо обучение през целия живот без разходи за работниците и по време на работното време, като индивидуално, приложимо право на обучение по отношение на работодателя. Също така е от ключово значение да се осигури платен отпуск за образование за всички работници и правото на достъп до пълна квалификация, валидиране на неформално и самостоятелно учене и трудов опит, както и безплатно и качествено кариерно ориентиране и консултиране. Необходимо е да се допринесе за укрепване на социалния диалог, като се цели насърчаване на преквалификацията и повишаването на уменията, водени от социалния диалог, и социалните партньори да имат по-стратегическа роля в европейските и националните политики и в механизмите за финансиране на обучението, по-специално при идентифицирането на нуждите от умения за бъдеще, определяне на рамки за квалификации и компетенции, адаптиране на учебните програми за обучение и техния дизайн към нуждите на работника.
  • Предприемане на по-решителни действия на ниво ЕС за премахване на разликата в заплащането между половете. Гарантиране на бързо и амбициозно транспониране и прилагане на Директивата относно прозрачността на заплащането на половете на национално ниво, водещо до преоценка на работата, извършвана предимно от жени, и до по-силна подкрепа за колективното договаряне за премахване на разликата в заплащането между половете и за насърчаване на професионалното израстване.
  • Предприемане на необходимите инициативи за прекратяване на всички форми на насилие, основано на пола в света на труда, включително онлайн. По отношение на борбата срещу насилието, основано на пола, е необходим цялостен подход, като се вземат предвид домашното насилие, кибернасилието, психологическото насилие и икономическото насилие. Застъпване за силна директива за борба с насилието срещу жени и домашното насилие, която предвижда силна роля на синдикатите.
  • Гарантиране на бърза ратификация на Конвенция 190 на МОТ, премахване на насилието и тормоза в света на труда във всички европейски страни.
  • Разработване на нова и амбициозна стратегия за равенство между половете след 2025 г., която следва да признае и подкрепи ключовата роля на синдикатите, социалния диалог, колективното договаряне и договарянето за равенство.
  • Насърчаване на колективното договаряне и колективните споразумения за активно насърчаване на разнообразието, толерантността и включването на всички нива и противопоставяне на всички възможни основания за дискриминация и насилие, свързано с работата. Изпълнението на плана за действие на ЕС срещу расизма, на стратегията на ЕС за борба с антисемитизма и на стратегическата рамка на ЕС за ромите относно равенството, приобщаването и участието следва да включва значима роля за социалните партньори и профсъюзите.
  • Работейки към по-силни публични служби по заетостта, ефективни политики на пазара на труда и интервенции за създаване на работни места, със социални условия по отношение
    на качествени работни места за държавни субсидии за наемане на работа.